divendres, 13 de desembre de 2019

Residus municipals. Preparant el canvi


El passat 29 d’octubre el govern municipal de Sant Feliu vam aprovar les modificacions dels impostos, les taxes i els preus públics. Vaig fer una explicació al meu blog dels canvis aprovats a →https://www.oriolbossa.cat/2019/11/ordenances-fiscals-impostos-taxes-i.html?showComment=1573057583890#c466797251485421289
Òbviament una de les modificacions que més controvèrsia va generar al Ple municipal va ser l’increment de la Taxa municipal de recollida de residus que passarà de ser de 46,69€ l’any 2019 a 51,65€ pel 2020, un 12%.

Una prèvia: L’objectiu principal de la taxa de residus és permetre cobrir a l’Ajuntament el cost del servei de recollida de residus, fet que a l’Ajuntament de Sant Feliu no passa. Amb la taxa aprovada pel 2019 l’Ajuntament cobria el 64% del cost i els ingressos generats per la recollida selectiva cobria un altra 18% del cost. El 18% restant el finançava de forma directe l’ajuntament.
Com a tot arreu la taxa de residus no depèn de la generació efectiva de residus de cada usuari. Per aquest motiu, no ha representat cap incentiu per a la seva reducció o recollida selectiva, desaprofitant una oportunitat d’incidir en favor d’aquests objectius. Això vol dir, que hi ha molt marge d’actuació en aquest camp i que, amb el degut enfocament, la taxa ha de ser instrument realment útil per assegurar-nos més bons resultats.

Només tenint en compte aquests dos paràmetres la taxa havia de patir si o si un increment. Però l’estat actual de la gestió de residus és molt més complex, i aquest augment de la taxa pretén donar resposta a un gran canvi que la ciutat viurà en un futur proper: la transformació de la recollida i gestió dels residus.


Planta de triatge de residus inorgànics de Molins de Rei
Situació actual. L’estancament Actualment Sant Feliu té un índex de recollida selectiva del 38,7% una xifra que al 2025 haurà de ser del 55%, i el 2035 del 65%. Que de tot el volum de residus que es generen a la ciutat només el 38% siguin generats per recollida selectiva vol dir que hi ha una baixa participació del ciutadà en la separació des de l’origen. Malauradament molts ciutadans no tenen incentius per fer-ho bé, els motius pels que això ha passat fins ara son molts, però la conclusió és que el model de recollida de residus que hem vist fins al moment ha arribat a l’estancament.

La transició d’un model a un altre. A dia d’avui les administracions ens trobem en una fase de transició. Convivim amb un model que sabem caduc, i hem de transitar cap a un nou model que ens ha d’assegurar l’èxit, per tant ens trobem en un punt complex i determinant.
El canvi de model s’està propiciant en primera instància a través de la legislació europea. L’any 2018 la UE va aprovar els canvis legislatius que han de servir per redefinir el model productiu i de consum europeu. Aquesta directiva és la 2018/851 del Parlament i del Consell de 30 de maig del 2018 sobre residus i la podeu consultar en aquest enllaç https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
És la directiva europea que ha de fer possible el pas d’una economia lineal –on els recursos s’extreuen, s’usen i es descarten– a una economia circular –que manté el valor d’ús d’uns recursos cada cop més escassos– ha de comportar diferents beneficis ambientals, econòmics i socials.
Per aconseguir-ho algunes recomanacions que fa la UE a l’Estat Espanyol son optar per sistemes de recollida eficients: Porta a Porta (PAP) i Pagament per Generació (PxG), la reforma de las carregues de la gestió dels residus municipals per a cobrir els costos totals, implementar nous sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (SRAP).

En consonància a aquesta directiva europea l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el PREMET25 (el pla metropolità de prevenció de residus) que vol abordar un canvi en els sistemes de recollida, per fer-los més eficients i incentivadors per aconseguir que l’any 2020 tots els municipis de l’àrea metropolitana disposin d’un full de ruta per garantir el compliment de l’objectiu mínim de recollida del 55% l’any 2025 a través del desplegament de la individualització de la recollida de residus i la bonificació de la participació en la recollida de la fracció orgànica. Per assolir-ho, el programa es marca l’objectiu que a l’any 2025 les fraccions orgànica i resta es recullin pel porta a porta o amb contenidors intel·ligents.
Això vol dir que l’any 2025, com a molt tard,  els municipis de l’àrea metropolitana hauran d’haver incorporat un sistema de bonificació o pagament per ús del servei de recollida. També s’establirà un marc de col·laboració entre l’AMB i els municipis per tal de poder modular la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) a escala individual en funció del comportament de la recollida selectiva.

Usuari usant una targeta identificativa
en un model PxG
Si o si a Sant Feliu haurem d’apostar pel model de Pagament per Generació (PxG). El pagament per generació representa la traducció del principi “qui contamina, paga” en la seva aplicació a les taxes de residus. Suposa, per tant, computar la generació real de residus de cada llar o comerç i definir l’import de la taxa en funció de la quantitat i tipus de residus generats. Vinculant de manera directa la generació de residus amb la taxa de les llars i establiments, es crea un incentiu econòmic per reduir la generació de residus. Establint aquest vincle entre el pagament de la taxa de residus i la quantitat i tipus de residus generats, els sistemes de pagament per generació promouen la participació dels ciutadans i comerços en la consecució dels objectius de la política de residus.
Els models de PxG compten amb una part general (independent de la generació) i una part variable, depenent de la generació. Pel que fa al còmput de la part variable, els models de PxG es divideixen en dues categories: identificació del recipient (associats a sistemes de recollida selectiva porta a porta) i identificació de l’usuari (principalment mitjançant sistemes d’identificació en contenidors).

Per tant, estem a les portes de grans canvis pel que fa a la recollida i gestió de residus. Canvis que van associats també, a una gran inversió en aquest terreny ja que presumiblement vindran canvis en els contenidors, en la maquinaria, viurem la introducció de la tecnologia en aquest món i que per tant d’alguna manera s’hauran de finançar aquest canvis. Per tant, la fiscalitat també patirà un gran impacte.
El que hem fet el govern de Sant Feliu, en bon criteri i malgrat les crítiques de la majoria de partits de la oposició, és començar a preparar-nos, sobretot fiscalment, per aquests canvis de sobres explicats.

divendres, 22 de novembre de 2019

Pressupost 2020: Més social, més verd i a punt pels grans reptes de futur

El dijous 21 de novembre el govern de transformació de Sant Feliu hem aprovat els primers pressupostos del mandat 2019-2023.
Aquests pressupostos han estat elaborats a partir d’una doble línia de treball. Un treball fet en ponència amb la oposició, dos sessions, el 30 de setembre i el 7 d’octubre. Dues sessions en les quals el govern vam oferir tota la informació als grups de la oposició: el marc pressupostari i la previsió econòmica dels diferents capítols d’ingressos i despeses. Una ponència ideada per ser un espai de debat i aportació de propostes.
Paral·lelament cal destacar el procés de participació interna que hem realitzat en la confecció d’aquest pressupost. Com a regidor d’hisenda he fet reunions amb tots i cadascun dels Caps de Departament i responsables de programes de l’Ajuntament per veure quines eren les necessitats, com es podien afrontar, tant des d’un punt de vista polític com tècnic, en  el pressupost de l’exercici 2020. Per tant a tot el personal tècnic que hi ha col·laborat moltes gràcies.

És un pressupost gestat en un marc d’incertesa que actualment encara no hi hagi pressupostos generals de l’Estat pel 2019, té repercussions importants en els pressupostos municipals pels seus efectes en la Participació en el Tributs de l’Estat o la no aprovació del límit de despesa computable en la regla de la despesa i que caldrà veure com evolucionen durant l’exercici 2020.

Ple extraordinari de pressupostos
Dit això, hem aprovat, com no podia ser d’una altra manera, un pressupost equilibrat que preveu 46.043.842€ d’ingressos i 46.043.842€ de despeses de conformitat amb el principi d’equilibri establer a l’article 165.4 del TRLHL. Un pressupost que compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, entès com la situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició del sistema Europeu de Comptes. En el qual el rati d’endeutament, s’ha millorat respecte a l’exercici anterior, derivat de l’esforç d’amortització anticipada de deute, situant-se en el 37,94% dels recursos corrents liquidats i ajustats relatius a la última liquidació aprovada. 

Podem dir amb orgull que el pressupost 2020 és més social. Destinarem un 5,2% més de recursos en polítiques d’habitatge, Al 2020 començarem a veure els resultats importants entorn de l’habitatge. Finalitzarem les obres de la primera promoció d’habitatge públic de lloguer al carrer del Pla i continuarem les obres de la 4a planta. Aquesta primera promoció permetrà poder adjudicar 16 habitatges per a gent jove i persones en situació de vulnerabilitat, en règim de protecció oficial, que seran els primers d’un total de 28 habitatges d'una o dues habitacions. Això ens permetrà disposar en una primera fase de 3 habitatges més per a incrementar el parc públic d’habitatges.
Destinem un 4,2% en polítiques de serveis socials. Incrementant els serveis a les persones majors de 65 anys, fent un increment important de fons per a serveis d’atenció domiciliària, que augmentarà novament al 2020. Avaluarem i consolidarem la incorporació de l’alimentació fresca en el banc d'aliments. Finalitzarem la prova pilot del banc d’aliments iniciada per garantir el dret a l’alimentació.

És un pressupost més verd, farem un esforç d’un 11,6% més en polítiques per el medi ambient, i farem un esforç importantíssim en millora les polítiques de tractament de residus. En conjunt en clavegueram, en recollida i gestió de residus, en enllumenat públic, i en via pública i manteniment hi destinarem un 13% més de recursos. Desplaguerem accions de millora en la recollida de residus orgànics, de paper i cartró i d’envasos lleugers. També s’introduiran mesures de prevenció complementàries i transversals, per aconseguir una millora en la recollida de voluminosos, residus electrònics i electrodomèstics, grans reptes que formaran part del PAM.

Finalment aquest pressupost entoma els reptes de futur de la ciutat. En primer lloc vull destacar l’augment importantíssim en la despesa en Participació Ciutadana, hem augmentat el seu pressupost un 58%; el que fa palesa la importància clau que li donem a una àrea oblidada en l’anterior mandat.
Però, molt més important encara, és el fet de preveure en el capítol d’inversions les inversions necessàries per abordar els projectes adjacents i necessaris per tal de que l’obra del soterrament tingui el mínim impacte possible, el gran repte que com a ciutat començarem a abordar aquest 2020. Així, invertirem una part important dels nostres recursos en desplegar l’oficina del soterrament i l’oficina d’atenció ciutadana i en fer les actuacions necessàries per minimitzar qualsevol externalitat que suposa una obra com aquesta, tant en mobilitat, accessibilitat, com en aparcament.

Per acabar, vull fer esment que per abordar el pressupost 2020 ens hem topat amb dificultats pressupostàries estructurals. Però a diferència d’altres vegades, el govern actual afronta el repte d’encarar aquestes dificultats. Així, una de les principals voluntats és la de començar a treballar des de l’inici d’any en l’exercici de l’any vinent. Establirem la metodologia necessària per iniciar la deconstrucció del pressupost i treballar amb criteris de pressupost base 0, en ponència i de manera conjunta entre govern, equip tècnic, i amb total transparència i informació amb tots els grups municipals.

dilluns, 4 de novembre de 2019

Ordenances fiscals: Impostos, taxes i preus públics


Com ha estat el procés polític. La modificació de les Ordenances fiscals (OOFF) ha estat un treball fet conjuntament amb tota l’oposició a través d’una ponència, un grup de treball amb els representants de tots els grups polítics amb representació al consistori. Una ponència, que va començar el passat 9 de setembre, i que ha tingut tres sessions (el 9, el 16 i el 30 de setembre). en la qual el govern ha explicat els seus criteris, i s’ha donat tota la informació que sustentaven aquests criteris, i que ha volgut ser un espai, en el que l’oposició resolgués dubtes i també, òbviament, pogués fer propostes. A part, d’aquesta ponència, també hem mantingut negociació amb els grups municipals que han volgut negociar.

Quins criteris ha fet servir el govern? Un dels criteris que el govern va explicar en aquesta ponència es que actualitzaria les OOFF en funció de l’IPC interanual com a criteri general. Quan des de la regidoria d’hisenda es va començar a treballar en les OOFF, el juliol, la previsió de l’IPC estava fixada en l’1,5%. Per tant, es va procedir a actualitzar els impostos, les taxes i els preus públics en funció d'aquesta previsió.
Sóc i som conscients que aquesta decisió ha estat criticada per gairebé tota l'oposició al consistori. Quan parlem de política d’ingressos, i les OOFF, son això, política d’ingressos, des de la regidoria teníem tres opcions: no fer res, és a dir, congelar-les, una segona opció que era actualitzar-la en funció de la variació del cost de la vida, i una tercera que era augmentar la pressió fiscal per sobre o molt per sobre d’aquesta evolució del cost de la vida.
Quan vam assumir la regidoria d’hisenda, i vam començar a treballar en la modificació de les OOFF i el pressupost pel 2020, un dels primers símptomes que ens vam trobar va ser una política d’ingressos deficient, és a dir, allò que recapta l’Ajuntament en impostos, taxes i preus públics té un ample marge de millora. Es pot il·lustrar amb dos exemples que vam explicar també a la ponència política:
Primer exemple: comperativa de l'IBI al Baix Llobregat
El primer la comparativa entre l’import mig del rebut de l’IBI pels 31 municipis del Baix Llobregat, en el qual observem com el rebut de Sant Feliu és el tercer més baix de tota la comarca; i el segon exemple la taxa de residus, en el qual observem que a part dels municipis que no en tenen, ja que ho tenen integrat en l’IBI, la taxa de residus de Sant Feliu és la segona més baixa de la comarca.
Segon exemple: comparativa de taxes de residus pels municipis del Baix LlobregatTres particularitats: l’IBI, la taxa de residus i les ordenances que afecten a l’ús de la via pública:


L’IBI: El juliol d’enguany la previsió de l’IPC interanual feta pel Ministeri d’Hisenda era de l’1,5%, a l’octubre aquesta previsió va caure fins l’1,2%. La decisió que hem pres ha estat que l’IBI en el tipus general, l’impost que més afecta als contribuents, no estigui tres dècimes per sobre de l’IPC estimat en el moment d’aprovar la modificació de les ordenances.

També va ser molt criticat al Ple aquesta actualització de l’IBI. Tal i com vaig dir en el mateix ple, aquest era una impost que portava tres anys congelat, en un tipus de gravamen del 0,633, amb l’actualització del 1,2%, passa a tenir un gravamen de 0,640% el que suposa uns 5,5€ més per rebut mig.
Mentre aquest impost ha estat congelat, el cost que l’Ajuntament ha estat pagant a proveïdors per poder prestar els serveis si que ha anat augmentant, per tant ens semblava un exercici de responsabilitat pressupostaria realitzar enguany aquesta actualització.
Argumentava el representant del PSC al Ple que el tipus de l’IBI no s’ha de tocar, curiós quan bastants regidors d’hisenda del PSC a nivell de la comarca han fet pujades molt més grans com per exemple Gavà un 3%, Sant Vicenç un 3%, Sant Andreu de la Barca un 2%, Cornellà un 2%, per no parlar del 5,4% que Collboni aplicarà a totes les Barcelonines.

La taxa de residus: La taxa actual de Sant Feliu és inferior a la mitjana de la resta de municipis del seu entorn, a pesar de que aquesta s’hagi incrementat un 13,58% des de 2014. La taxa actual de base 46,00 € no és suficient per cobrir els costs del servei de recollida de residus, un fet que és obligatori per llei, per tant la taxa hauria de ser d’uns 61,38€, i hauria de ser un exercici de responsabilitat arribar a aquesta xifra. Només partint d’aquesta premissa la taxa ja s’havia d’augmentar; el que farem és arribar de forma progressiva a cobrir mitjançant la taxa el cost integra del servei i per això hem decidit pujar-la enguany 5,65€, fins els 51,65€.
Però no només això, Sant Feliu com a membre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona està subjecte a una estratègia conjunta anomenada Premet25: Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals pel 2019-2025. Un programa que planteja un canvi en el sistema de recollida i tractament de residus metropolità, no només per arribar a complir els objectius europeus, sinó per incorporar una nova lògica en la manera com s’utilitzen els recursos naturals i es gestionen els residus. Un programa que diagnostica una recollida selectiva estancada i d’una baixa valorització del material. Cal superar la situació d’estancament de la recollida selectiva dels darrers anys i desacoblar la relació que hi ha entre la generació de residus i la situació econòmica amb la incorporació de criteris d’eficiència en l’ús de materials i de prevenció.
Per això s’estableix que l’any 2025 els municipis de l’àrea metropolitana hauran d’haver incorporat un sistema de bonificació o pagament per ús del servei de recollida.
També preveu qye en els propers anys s'estableixi un marc de col·laboració entre l’AMB i els municipis per tal de poder modular la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR); el que vol dir una homogeneització per dalt de les diferents taxes dels municipis que formen part de l'AMB. 
Finalment pretén impulsar un marc normatiu que afavoreixi (la prevenció de residus i) la recollida selectiva amb l’aprovació d’una ordenança metropolitana sobre prevenció i recollida de residus amb la qual es pretén millorar el marc normatiu que regula actualment la gestió, promovent la recollida selectiva i la reutilització de residus, i creant un marc homogeni i complet per a tots els municipis de l’àrea metropolitana.
En conclusió, és molt possible que l’actual taxa quedi molt desfasada si el treball conjunt que es pretén fer des de l’AMB prospera.

Les ordenances que afecten a l’ús de la via pública: Finalment l’impost sobre activitats econòmiques, la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses  i la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial de domini públic local, han quedat congelades. La diagnosi que hem fet és que són tres ordenances amb un ampli marge de millora, tant en el seu redactat com en els seus nivells impositius; i per tant vam emplaçar a la oposició a fer un treball conjunt per millorar aquestes tres ordenances significativament. Un treball conjunt que volem iniciar al primer trimestre del 2020. 

dilluns, 17 de juny de 2019

Discurs de presa de possessió

Foto de Marc Rius pel Fet a Sant Feliu
M’agradaria començar la meva intervenció d’avui dedicant aquest dia als 157 santfeliuencs i santfeliuenques que el 22 de gener del 1939 van decidir emprendre el dur camí de l’exili cap a França, i a tots i totes les represaliades santfeliuenques. A tots els que van trobar la mort en el conflicte, en especial al Jaume Farreras i Domingo qui el 7 de maig de 1939, únicament per pertànyer a Esquerra Republicana va ser delatat, empresonat i li van comunicar la sentència només dues hores abans d’executar-lo.
Homes i dones que com a republicans tenien el legítim anhel de fer la seva societat molt més justa, molt més lliure, i molt més democràtica i que sense saber-ho, i tot i patir l’exili, la presó i la mort, van sembrar una llavor al cor de les nostres ciutats.

Nosaltres que ens considerem legítims hereus, al costat d’altres, i que hem crescut a espatlles de gegants; diem tal i com va dir Lluis Companys en el seu dia que avui “duem l'ànima amarada de sentiment, i recollim les lliçons de l’experiència”.
Així doncs, recollim el testimoni de tants i tantes que ens han precedit en la noble tasca de governar aquesta ciutat. En la noble tasca de representar a totes les santfeliuenques a tots els santfeliuencs, vinguin d’on vinguin, parlin la llengua que parlin i visquin al barri que visquin.

Esquerra Republicana ha triat canvi per la ciutat de Sant Feliu. Crèiem i creiem fermament que la ciutat, el govern de la ciutat, necessitava i necessita un nou impuls, i que el govern que avui pren possessió és la opció més fiable per propiciar aquest nou impuls. Un impuls que s’ha de traduir, en una agenda política de transformació, i aquesta, i no cap altre, reitero, aquesta i no cap altre ha estat la condició bàsica necessària per arribar a un acord de govern amb Sant Feliu en Comú Podem. Garantir pels propers quatre anys una agenda política que propicii transformacions necessàries per la ciutat.
Ens proposem fer-ho, ens comprometem a fer-ho, i ens comprometem a dur a terme una acció de govern basada en els valors republicans: la societat santfeliuenca és diversa, i té valors personals diferenciats. Sant Feliu és la suma de cultures diverses, i això ens permet ser la societat tolerant que som, dinàmica i amb un gran teixit associatiu. Dins del respecte als valors personals, Sant Feliu ha d’avançar cap a l’objectiu de construir una ciutadania crítica, compromesa i amb vocació transformadora. Hem de promoure que els ciutadans de Sant Feliu puguin ser socialment actius i compromesos.

L’acció política d’Esquerra Republicana durant aquest mandat doncs, estarà orientada i tindrà com a pilar fonamental bàsic i irrenunciable els valors republicans.
Permeteu-me doncs que m’entretingui un segon a parlar sobre els valors republicans. La nostra acció política estarà guiada per l’ètica política; per la relació entre allò que diem i allò que fem. És a dir que les paraules sempre tinguin una estreta relació amb els fets.
Ens comprometem a exelir en el foment de l’ètica pública, en que l’acció de l’administració pública i dels servidors públics cerquin sempre el bé comú.
Una ètica “republicana” basada en el valor de la llibertat, i en el de la justícia com a horitzons màxims del bé comú.
El “republicanisme”, no fa referència només a una forma de govern, que també, és clar, sinó a una forma d’entendre l’ètica pública d’acord, primer, amb una fonamentació laica i, segon, amb una aspiració al bé comú que s’identifica amb la llibertat i la justícia: o, si hem de ser més precisos, amb el respecte escrupolós als drets considerats com a fonamentals.
Avui sobradament sabem que aquests drets fonamentals estant fortament amenaçats, avui el nostre compromís, formant aquest govern, és a  ser garants del republicanisme, de la llibertat, de la justícia social, i de la defensa escrupulosa dels drets fonamentals més bàsics.

El grup municipal que tinc l’honor d’encapçalar en aquest mandat es compromet a treballar intensament per a tota la ciutadania. Ens comprometem a donar el millor de nosaltres en aquests quatre anys. Sabem d’on venim, això mai se’ns pot oblidar. Venim de passar-nos tot un mandat, el 2011-2015, sense representació al consistori. Venim d’haver perdut la confiança de molts conciutadans i d’haver de treballar intensament per fer-nos mereixedors una altra vegada d’aquesta confiança, travessant el desert, parlant amb absolutament tothom, trobant-nos amb tothom, sense descans, i amb la única recompensa de sentir el contacte ciutadà de ben a prop.
El 2015 vam rebre el suport electoral de 2400 veïns i veïnes, i vam formar de nou un grup municipal, aquell cop de tres regidors. Quatre anys més de feina sense descans, sense pausa, i aportant un estil d’oposició basat en el diàleg, en el consens, en la crítica amb fonaments, i sempre amb la mà estesa per fer d’aquesta ciutat una ciutat millor.
Aquests anys ens han servit per aprendre, per treballar i per conèixer a molta gent, amb la que en molts casos potser no compartiem la mateixa opinió o visió d'un tema, però dels que hem après que la política és arribar a consensos.

Esquerra Republicana hem assolit aquest 2019 un resultat extraordinari, moltes circumstàncies ens hi han ajudat. Alguns ens treuen mèrits apuntant al context nacional, nosaltres i només nosaltres sabem com ens ha costat arribar fins aquí. Ho dic, ho diem, perquè cada dia, cada hora d’aquest mandat serem conscients que tot allò que tant costa de construir, es pot perdre amb una facilitat extraordinària. Ho dic, ho diem, perquè conscients com som de les dificultats, estem plenament disposats a no perdre aquesta oportunitat.
Treballarem amb la vocació de ser el soci més fiable a la ciutat, treballarem amb lleialtat amb els nostres companys de govern. Sempre trobareu en aquest grup municipal una porta oberta al diàleg, una porta oberta al consens i a la cerca constant d’acords, amb qui sigui i quan sigui sempre que això porti un benefici per a  la ciutat i la ciutadania.

Volem deixar molt clar que la opció que ha triat Esquerra Republicana de Sant Feliu no és l’opció fàcil, ni la més còmode, però si que creiem que és l’opció més responsable de totes. Acceptem el repte de formar govern perquè sabem que podem elaborar una agenda transformadora per la ciutat. Si hem triat l’opció de governar és perquè sabem que aquesta transformació és la que Sant Feliu necessita.

Avui Esquerra Republicana hem arribat al camp base. Tal i com vam dir molts cops en campanya la nostra victòria no serà un bon resultat electoral, el nostre triomf no és arribar al govern de la ciutat, ni tant sols assolir l'Alcaldia. La nostra victòria arribarà el dia que poguem mirar enrere i veure que hem aportat a aquesta ciutat una obra de govern útil pels nostres conciutadans, que poguem mirar enrera i observem que hem estat claus per fer una transformació necessària per a fer de Sant Feliu una ciutat millor.
Pujar aquest cim, no serà fàcil, tindrem dificultats, i ens trobarem molts entrebancs, però també sabem que trobarem la complicitats de moltes de vosaltres, que trobarem companys de viatge disposats a ajudar-nos en aquesta aventura. A la ciutat sencera li demanem per aquest govern: confiança i il·lusió i a tot el teixit associatiu i cívic de la ciutat una mà estesa per fer un treball cooperatiu.  Ho volem fer bé, estem disposats a ser una eina útil al servei de totes i tots.

Deixeu-me acabar aquest discurs dedicant aquest acord a una persona. Una persona que porta 600 dies a la presó i que hagut de superar un judici infaust, i que a dia d’avui la fiscalia li demana 25 anys de presó, per permetre’ns votar, per permetre’ns decidir.
Aquesta persona no és cap altra que el company de partit, que el President d’Esquerra Republicana Oriol Junqueras. L’última vegada que l’Oriol va venir a Sant Feliu, en el marc d’una trobada de feina, ben a prop d’aquí a la plaça de la Vila, vam estar parlant, l’Oriol em va demanar que treballéssim intensament a Sant Feliu, que no ens deixéssim a ningú per parlar i que abraçéssim a tothom. Em va demanar que a l’hora de pactar tinguéssim alçada de mires i que ens entenguéssim amb altres formacions. Estic segur que des de la seva cel·la l’Oriol està satisfet del que avui passa a la capital del Baix Llobregat.

Sé, sabem, que el camí no serà fàcil, en cap sentit. Però sé i sabem  que ens en sortirem. Endavant

Moltes gràcies!!!dilluns, 27 de maig de 2019

Un dia que durarà anys


Fa només quatre anys i un mes Esquerra Republicana de Sant Feliu tenia zero regidors a l’Ajuntament de Sant Feliu. Fa només quatre anys i un mes la diferència amb les dues forces polítiques hegemòniques a la ciutat semblava inabastable.
Anit el primer que vaig voler fer al dirigir unes paraules, al centenar llarg de persones que ens acompanyaven, va ser agrair el compromís i la feina dels que ens han precedit en la tasca de representar aquestes sigles a la capital del Baix Llobregat. Sense la feina de tots ells avui no seriem on som.
Una feina ingent de moltes persones. Una feina que ens ha portat ha assolir uns històrics 4.777 vots i 5 regidors, i assolir un empat tècnic amb les altres dues forces polítiques que aspiraven a guanyar aquestes eleccions, Sant Feliu en Comú i PSC.

Tres districtes a on guanyem
Els resultats son extraordinàriament bons al Districte 1 (Can Nadal, Can Maginàs i Can Llovera) on som primera força amb el 27,63% dels vots, a 7 punts dels segons. Històrics a Roses-Castellbell, on som primera força amb el 23,06% dels vots, a molt poca distància respecte el PSC. I magnífics a Mas Lluí on som primera força amb el 27,36% dels vots, igual que al Districte 1 a 7 punts de Sant Feliu en Comú.

Tres districtes a on som tercera força
El barri Falguera 15,47%, un impressionant tercer lloc a Can Calders amb el 13,66% dels vots, i un molt bon resultat a Les Grases  on fem un 20,52% dels vots, representen tres molts bons resultats per Esquerra Republicana, i on les dues forces hegemòniques de Sant Feliu continuen aconseguint molt bons resultats.

Quarts a La Salut
Finalment hem estat quarta força al barri de La Salut amb 195 vots que representa un meritori 9,82% del total.

Si mirem els resultats mesa a mesa
El partit guanyador d’aquestes eleccions, el PSC, ha sortit vencedor en 30 de les 53 meses electorals; guanyant a totes les del Falguera, a totes les de La Salut, i a totes les de Can Calders (en una empatats amb Sant Feliu en Comú). Esquerra hem guanyat a 20 meses de 53. Hem guanyat a totes les del districte 1, excepte en una, la mesa A de Can Maginàs on el PSC ens ha superat per dos vots. Hem guanyat a tres meses de Roses-Castellbell, les dues de la biblioteca, i una de l’Institut Olorda, i hem guanyat absolutament a totes les meses del Mas Lluí. Finalment, Sant Feliu en Comú ha guanyat a tres meses, les dues del Centre Collserola (Les Grases) i una, empatada amb el PSC, a Can Calders.

Divendres al vespre, a l’acte final de campanya, vaig voler acabar el meu discurs amb unes paraules encoratjadores: “Aquest diumenge, com aquell 1 d’octubre, sortim disposats a viure un dia que durarà anys. Aquest diumenge sortim a guanyar, sortim a canviar el rumb d’aquesta ciutat”.
Diumenge vam viure un dia (i una nit) que durarà molts anys per tota la gent republicana d’aquesta ciutat. Mai abans havíem estat tants.
Diumenge vam sortir a guanyar. No ho vam aconseguir en plenitud. Però, hem aconseguit un resultat històric, que posa en valor tota la feina feta. Tècnicament al taulell electoral de Sant Feliu hi ha un empat de difícil gestió.
Diumenge vam sortir a canviar el rumb d’aquesta ciutat. Probablement, ara per ara, és la incògnita més gran que hi ha sobre la taula. La nostra intenció és aconseguir aquest canvi de rumb. Per nosaltres no quedarà.

dijous, 9 de maig de 2019

Fem-ho possible

Avui a les dotze de la nit comença una nova campanya electoral, d’aquí divuit dia es celebren unes noves eleccions municipals. Per ERC-Sant Feliu no son unes eleccions municipals més. És, sense cap mena de dubte, la campanya electoral municipal més important de la nostra història; són, segur, les eleccions municipals més determinants que hem disputat mai. 
Després de quaranta anys d’Ajuntaments democràtics, després de deu eleccions municipals és el primer cop que les disputem amb possibilitats clares de guanyar. No només això, sinó que per primer cop els candidats a la victòria són tres, i no dos com ha passat sempre, i no ho diem només nosaltres, que també, sinó que ho reconeix el propi alcalde en el seu bloc quan valora el resultat de les eleccions del 28A. 

Per tant, això va d’ERC o més del mateix. Així de clar i així de contundent. Aquesta és la partida més important que es juga en aquestes eleccions municipals. Aquesta és la disjuntiva que molts electors tindran a les seves mans a l’hora de dipositar el seu vot a la urna. 

o més del mateix: és a dir, un govern sense empenta i sense valentia, i amb una obra de govern més aviat pobre. Un govern que ha volgut, però que no ha pogut. Ha volgut, perquè si que ha fet feina com ara els plans de rescat social i habitatge i el nou reglament de participació, però que no ha pogut que aquestes voluntats signifiquin transformacions reals en les vides dels nostres conciutadans. El pecat original, un soci que va pactar amb un full en blanc sobre la taula i d’aquí tots els mals. 

o ERC: La nostra aposta és clara. Convertir Esquerra Republicana de Sant Feliu de Llobregat més el Jovent Republicà, en actors claus del govern municipal liderant-lo. Guanyar per transformar. La nostra oferta és un partit dinàmic, amb molt de múscul, que porta per aquestes eleccions un programa electoral treballat, molt treballat, amb multitud de propostes, que no es deixa cap tecla per tocar. Oferim a la ciutat un canvi profund en la manera de gestionar els afers públics, posar de nou el ciutadà el centre de tota la presa de decisions, oferim diàleg i consens, hem demostrat durant els últims anys que som capaços de teixir aliances i complicitats amb moltíssims actors de la societat santfeliuenca. Diàleg i consens. 

Volem guanyar per construir un govern de canvi, amb una agenda transformadora per Sant Feliu. Prenem com a referència governs com els de Sabadell, o el de Badalona (fins el 2018). Governs de coalició, referents del país en agenda transformadora, exemple de governs amb una agenda social potentíssima i que han sapigut sumar multitud de complicitats als seus respectius teixits socials. Lluny va quedar Sant Feliu d’aquesta realitat el juny del 2015. 
Hi tornem de nou!! És l’hora de dur a terme el canvi polític, negat el juny del 2015, i que va suposar la pèrdua d’una magnifica oportunitat per produir una veritable revolució en l’agenda política municipal, de deixar enrere un estil que s’ha basat massa a gestionar l’administració amb un excés de sentit de patrimonialització i de no ser exemplars en la transparència. Es va perdre la oportunitat de fer un canvi d’estil en la gestió i de posar l’administració al servei del ciutadà i, alhora, aquest al centre de totes les decisions que es prenguin. 

Guanyar per guanyar no és el nostre objectiu. Volem assolir l’alcaldia per transformar Sant Feliu. Transformar Sant Feliu és la victòria que anhelem. Una transformació en la manera de fer política, una transformació en la implicació del teixit associatiu, de la ciutadania en la presa de decisions. 
Cal imperativament que el 2019 sigui l’inici de la transformació inajornable de l’actual ajuntament, des de la valentia política a l’hora de prendre decisions. Una transformació que converteixi Sant Feliu en exemple de participació, transparència i col•laboració. 
És l’hora de guanyar el futur. Fem-ho possible!!!

dijous, 2 de maig de 2019

Guanyem per l'educació pública

Imatge d'una aula de Sant Feliu. Foto: Fetasantfeliu
Abans d’entrar a fons amb les propostes d’Esquerra per l’educació pel proper mandat, cal fer una prèvia i parlar de les competències que té l’administració local en aquesta matèria. Els ajuntaments bàsicament poden construir i mantenir centres docents públics. Són competents de participar en la gestió dels centres docents, especialment en l’àmbit de l’educació infantil, els ensenyaments artístics, l’educació d’adults i la formació professional. El compliment de l’escolaritat obligatòria i en l’admissió d’alumnes als centres. Finalment activitats complementàries o de suport a l’activitat docent, com per exemple: els programes i centres de suport pedagògic, la dotació de personal especialitzat, la dotació de material i equipaments, el suport financer d’activitats extraescolars, el transport escolar i el servei de menjador, etc.

Dit això, l’Ajuntament republicà tindrà l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa. L’educació és una peça clau per al progrés de Sant Feliu i de la seva ciutadania. La qualitat d’un sistema educatiu es mesura per la capacitat que té d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat sense cap mena de discriminació. Per fer-ho possible, l’Ajuntament ha de liderar una política que permeti una escolarització equilibrada. Una estratègia absolutament necessària per millorar l’equitat i la qualitat educativa del conjunt de la població. Una política pública que ha de basar-se en el màxim consens i en la implementació de mesures d’acord amb les necessitats de cada municipi. 

Una proposta encaminada cap a aquesta direcció és la d’iniciar el projecte Aula de Reforç Escolar. Un projecte educatiu que va dirigit a la població de 6 a 16 anys amb necessitats educatives i socials, per tal d’oferir-los suport en les tasques acadèmiques, entrenament en tècniques d’estudi i habilitats socials i suport emocional quan sigui necessari. 
També ens proposem implementar propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme escolar, la desafecció i l’abandonament. L’absència de polítiques educatives integrades o les de caràcter exclusivament reactiu no han contribuït a reduir els índexs en aquests àmbits.
Per Esquerra Republicana és molt important impulsar l’institut escola en la programació de l’oferta educativa com a centre públic que imparteix d’una manera continuada l’educació primària i la secundària. L’institut escola és la fórmula més adequada per garantir un itinerari formatiu coherent i de continuïtat en l’ensenyament bàsic i superar la fragmentació curricular entre l’ensenyament infantil i primari, d’una banda, i el secundari, de l’altra.

Ens preocupa i molt, la formació professional. La FP té un efecte positiu en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu. Necessitem un model de Formació Professional que consideri les necessitats formatives del sistema educatiu i del model productiu, amb una visió estratègica de la competitivitat del país i de la cohesió social, integrant la formació inicial, la formació ocupacional i la formació contínua.
Potenciarem la formació professional, creant centres específics i integrats d’FP, universalitzant els cicles formatius de grau mitjà, adaptant l’oferta dels programes de formació professional adreçats a joves sense titulació a les necessitats de l’entorn, incrementant l’oferta dels cicles formatius de grau superior i ampliant l’oferta general de les diverses formacions professionalitzadores per donar respostes contextualitzades tant a les necessitats de les persones com a les de les empreses.

Per Esquerra Republicana de Sant Feliu l’educació és totalment prioritària; el nostre programa és ple de propostes per millorar l’ensenyament públic de la ciutat. Estem preparades per ser l’impuls de la gestió de l’educació a Sant Feliu. Pots mirar el vídeo en el que parlem d'educació clicant el següent enllaç: