Intervenció al Ple de maig

Des d’Esquerra Republicana hem cregut convenient intervenir en aquest Ple, per dos motius, en primer lloc per fixar la nostra postura en aquest punt, i en segon lloc per plantejar una sèrie de reflexions al conjunt dels nostres representants polítics i per fer una demanda clara.
L’any 2004 Sant Feliu aprovava al Ple Municipal, una aposta nova de gestió dels mitjans de comunicació locals; una idea sorgida; la de crear un Consell Local de Comunicació i dotar-lo d’un reglament, del grup municipal d’Esquerra Republicana, i que va gaudir d’un ampli consens polític, majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors d’ICV, cal dir segons el que reflexa l’acta que era una discrepància en la forma i no en el fons.
Per nosaltres el punt més destacat d’aquell reglament era:

Són funcions del Consell Municipal de Comunicació (CMCO) les següents:
a) Proposar la ratificació, el nomenament o cessament del Coordinador dels mitjans de comunicació, que haurà de ser aprovat per majoria del 70% dels assistents del Ple del Consell, amb dret a vot.

L’abril del 2008 es crea la plaça de Cap de Comunicació amb la oposició d’ICV. El regidor d’ICV, va criticar que el Consell no hagués pogut desenvolupar les seves funcions a l’hora de plantejar noves places i noves contractacions:
aquest govern sempre que pot els canals de participació se’ls salta” afegien.
L’acte d’aquell Ple recull les paraules d’ICV:
no és una bona línia de treball situar caps de Departament com a càrrecs de confiança política i a més recorda que si han de fer referència allò que era l’esperit del CMC, el coordinador que desenvoluparà aquest cap de Departament de Comunicació la seva ratificació hauria de ser aprovada pel mateix consell

Com bé sabreu aquest Ple Municipal va canviar les funcions del Consell Municipal de Comunicació:

Segons el redactat de la moció, l’equip de govern, justificant que d’acord amb el Pla d’Actuació del Mandat actuava motivat per incrementar la transparència de l’Ajuntament i d’esdevenir una administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l’activitat municipal. Sorprèn però, que segons això proposés l’acord del Ple per què el Consell perdés les funcions de proposar el nomenament i cessament del coordinador dels mitjans de comunicació.
Atès que s’ha emès informe pel Cap de Gabinet de l’Alcaldia, en què es proposa la modificació del referit Reglament.
Primer, una reflexió, el canvi de funcions del Consell no hauria d’haver estat deliberat pel propi Consell? Si ens referim a la transparència?
Una altra pregunta: es va presentar aquest informe del Gabinet d’Alcaldia als membres del Consell? I a les altres forces polítiques?
I un prec al principal partit del govern: com es pot justificar eliminar unes funcions clarament participatives, clarament que buscaven que el Consell escapés del control polític, amb arguments en pro a la transparència i la participació? Perquè des del meu punt de vista fer-ho fent servir el Pla d’Actuació del Mandat, és un argument pobre, però el que és més greu és un argument contradictori.
Raoneu com aquesta decisió ha comportat segons el vostre punt de vista una administració més propera i més plural.

També vull llençar als grups del PP i CiU, una pregunta: Què ha canviat del 2004 fins aquí, per què el 2004 votéssiu a favor d’aquell reglament i el 2012 votéssiu a favor d’eliminar les funcions més significatives que aquell reglament dotava al Consell?? Què ha canviat?? Nosaltres som incapaços d’entendre-ho per més que hi pensem.
Arribats a aquest punt, només recordar que segons el Decàleg de bones pràctiques dels mitjans locals, recolzat per acord de tots els grups al Ple de maig d'aquest 2013, ens diu en el seu punt sisè que:

6. Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat
Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.

Estem convençuts que una bona manera d’evitar el partidisme dels mitjans locals és que el Cap de Comunicació, ni sigui nominat a dit, ni pertanyi a cap partit polític.
És per això que volem demanar a aquest Ple Municipal, pel bé, ara si, de la Participació i la transparència que li doti al Consell Municipal de Comunicació les funcions que li atorgava el reglament original del 2004, en el Ple del mes de juny. 

Comentaris

Entrades populars