PGM: L'amenaça continua

Com veu sabeu, el juny del 2011 van arribar a un acord de govern dues formacions polítiques que tenien posicions divergents pel que feia a la Modificació Puntual del PGM. Per fer factible el pacte de govern van decidir posar un àrbitre al mig en forma d’informe de la UPC, que els permetés prendre una decisió conjunta. 
Aquest informe de la UPC, presentat públicament aquest 2015, recomanava a l’Ajuntament paralitzar la MP del PGM que s’havia aprovat el 2010 (construcció vial Torrent del Duc, i construir més pisos a Mas Lluí per finançar-ho), la qual cosa donava la raó a la posició mantinguda sempre per ERC-Sant Feliu. Així, el Ple de febrer d’enguany aprovava deixar sense efecte la MP del PGM, significant que amb la legislatura vinent tornarem ala casella de sortida, en la qual els grups municipals hauran de mostrar els seus posicionaments al respecte.

Arribats a aquest punt, per què des de ERC parlem de que l’amenaça continua?

En primer lloc, perquè en el mateix ple del mes de febrer vam poder constatar com hi ha grups polítics que encara no han desistit en la idea de construir un vial al Torrent del Duc.
En segon lloc, per què tenim la sensació que hi ha qui, tot i desestimar el vial i aparcar la MP del PGM, podria estar temptat en compensar amb indemnitzacions els propietaris, que recordem-ho eren els promotors urbanístics que van generar la promoció urbanística que es volia fer.

Què proposem des d’Esquerra?
ERC proposem modificar el PGM. Però, cap a quina direcció? Com no pot ser de cap altra manera ERC volem aprofundir en la protecció de l’entorn natural de Collserola, modificant la classificació del sòl que no permeti la construcció de sostre residencial tal i com ara contemplava el PGM aprovat el 2010És a dir, convertir les zones 21, urbanitzables de baixa intensitat, per zones 27, forestals. El que vol dir ampliar els límits del Parc Natural fins les vies del tren en la zona limítrofa entre Molins i Sant Feliu, i tancar per sempre la possibilitat de poder urbanitzar aquella zona, i que, de retruc, blindaria les zones verdes del barri de Mas Lluí.

Què pot comportar això?
Això òbviament pot comportar que els propietaris vulguin que se’ls reconegui uns drets d’edificació; i és per això que parlàvem de la segona amenaça. Hi ha qui pot estar temptat de resoldre el litigi pagant indemnitzacions. 


ERC considerem que: (i aquí recollim i fem nostra tota la base jurídica que la plataforma en contra del PGM va exposar el seu dia)

El reconeixement i compensació de suposats drets constructius a propietaris/es de zones 21 al Parc de Collserola,  suposa un punt de partida incorrecte, ja que compensa drets que no han estat reconeguts per nombrosa jurisprudència. Múltiples Sentències de TSJC consideren simples expectatives i no un dret consolidat. Per tant la postura d’Esquerra serà defensar sempre la no compensació als propietaris. Així, creiem que jurídicament és improcedent el reconeixement d’uns drets d’edificació als propietaris de terrenys de zones 21 que el PGM del 1976 va classificar com a sòls urbanitzables no programats, i, la seva correlativa exclusió del Parc de Collserola. Per ERC la declaració del Parc de Collserola impedeix edificar en el futur a les zones 21 de dins del Parc, així la MP puntual del PGM que es va aprovar el 2010 estava viciada de nul·litat en afectar uns espais naturals protegits i descatalogava uns terrenys que estan inclosos dins del PEIN de la Serra de Collserola i dins de la Xarxa Natura 2000. 

ERC ens comprometem també que en el debat que s’iniciarà a partir de la legislatura vigent es deixi participar a totes les entitats i ciutadans interessats en la elaboració del nou planejament des d’un bon principi.

Finalment, la darrera amenaça va pels qui han dit en sessió plenària que "ara no és el moment econòmic de fer un planejament com el previst",  és a dir, no renuncien a la barbaritat que al 2010 es va aprovar, per principis, ni perquè creguin en el patrimoni natural que representa el Parc de Collserola, sinó que hi renuncien ARA perquè el context econòmic es desfavorable. Això a mi em porta a pensar que quan sigui favorable tornaran a la càrrega?? Això, ens indica que l’amenaça, per part d’alguns partits pot esdevenir persistent.

Comentaris

Entrades populars