Guanyem pel jovent


Article signat conjuntament amb Aitor Rivera candidat de Jovent Republicà a les eleccions municipals


Per Esquerra Republicana de Sant Feliu el jovent, les polítiques de joventut, seran una de les màximes prioritats del futur govern republicà de la ciutat.
La nostra política de joventut anirà enfocada en cinc eixos bàsics, ocupació, habitatge, educació, oci i participació.
La manca d’oportunitats i la precarietat laboral impedeixen que el jovent es pugui emancipar amb normalitat; per aquest motiu, hem de combatre l’alt índex d’atur juvenil actual. Per fer-ho, hem d’apostar per mesures que fomentin el treball per a joves, amb sous dignes, i que a la vegada serveixin per adquirir experiència. Una d’aquestes mesures a explorar seria, per exemple, la creació d’una borsa de treball jove, ja que el jovent es troba amb unes dificultats afegides a l’hora d’accedir al treball.
L’accés a l’habitatge és un element primordial per fer real l’emancipació dels joves. Actualment, encara es troba fora de l’abast de les possibilitats del jovent i la taxa d’emancipació dels joves d’entre 16 i 29 anys és tan sols d’un 24,5%. És per això que cal treballar en alternatives a l’actual mercadeig de l’habitatge, com ara el lloguer social per a joves, que possibilitin als i a les joves permetre engegar el seu projecte de vida.
L’educació ha de ser un dels eixos prioritaris del Sant Feliu republicà. El sistema educatiu ha de formar una ciutadania preparada, lliure i crítica i permetre’ls progressar socialment. Cal garantir una educació pública, de qualitat, laica, no sexista i en català, que es fonamenti en la igualtat, l’equitat i la justícia social. L’educació no pot tenir barreres d’accés de cap tipus.  I l’educació va més enllà de les escoles, instituts i universitats. Cal treballar colze a colze amb aquelles entitats d’educació en el lleure, com ara els esplais o l’agrupament escolta, per aconseguir que desenvolupin la seva activitat amb les millors condicions.
Foto amb el Jovent Repubicà a la presentació de la Secció de Barri del Falguera
A dia d’avui, quan pensem en quin és l’actual model en el qual es desenvolupa l’oci de la gent jove, ens trobem que estem davant d’un model d’oci que reprodueix i perpetua un seguit de normes i estereotips que molts cops van lligats a un oci fortament lligat al consumisme i al sexisme. Per tant, creiem en la necessitat d’analitzar el nostre entorn i que només els joves puguem decidir com avançar cap a la construcció d’un nou model d’oci millor que l’actual. És per això que cal donar-li més vida al Casal de Joves, com a centre d’oci alternatiu i compartit entre tots els i les joves de Sant Feliu.

L’Ajuntament ha de fomentar totes les formes de participació com l’associacionisme i els moviments socials com a pas necessari per promoure l’empoderament democràtic del jovent com a garantia de posar les bases d’una societat centrada en les persones. Precisament per aquests motius és indispensable una forta xarxa associativa que permeti l’assoliment d’una nova cultura ciutadana basada en els valors republicans, la implicació amb l’entorn i el sentit de comunitat i la cooperació. Per potenciar la participació i l’associacionisme, cal apostar per la creació d’un Consell Local de Joventut, on tinguin veu totes les joves del poble, estiguin associades o no ho estiguin. 

Ara mateix disposem de dos eines que han de servir per construir les bases de les polítiques de joventut dels propers anys: el nou Casal de Joves i l’AppJove. Eines que valorem positivament la seva creació, però que no han tingut la importància cabdal que es mereixen. És per això que nosaltres estem disposats a abocar-hi tots els esforços per a millorar-ho, i ho farem. Perquè ara és l’hora del jovent.

pots mirar el vídeo on parlem de joventut clicant l'enllaç --> https://youtu.be/tLY9XYiIYOE


Comentaris

Entrades populars