Un govern de canvi per Sant Feliu

L’eslògan electoral que vam utilitzar per les eleccions municipals del 2015 era "del Sant Feliu entre uns quants al Sant Feliu entre tots" així intentàvem comprometre’ns amb la voluntat d’obrir la democràcia local al conjunt de la ciutadania.
Per Esquerra durant aquest mandat calia tornar la política a la ciutadania i des de la oposició hem aconseguit petits avenços, gràcies a posar el debat a l’agenda política municipal constantment, però no s’ha anat prou lluny, per manca de voluntat política del govern actual. Per aquest motiu, pensem que cal seguir apostant pels objectius d’enfortir la democràcia santfeliuenca, amb un govern ètic, obert, transparent i participatiu.
Amb la irrupció dels ajuntaments republicans i d’altres forces, els coneguts com els governs del canvi, el paradigma ha començat a canviar i hem demostrat que una altra manera de fer política és possible en ajuntaments com el de Badalona i Sabadell. Hem d’aconseguir que aquesta onada arribi també a Sant Feliu, ja que el 2015 alguns, legítimament van optar per mantenir-se al marge.
 
El bon govern republicà vol estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la ciutadania per decidir en tots els afers municipals. Volem potenciar l’interès general per sobre dels interessos particulars o de grups. Volem preservar la integritat de l’espai públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de tothom al servei de la igualtat d’oportunitats.
El disseny i l’execució de qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar des de la transversalitat i la responsabilitat social. Reivindiquem així la construcció col•lectiva de polítiques públiques amb tot el conjunt de la ciutadania, amb les associacions i grups d’interès que s’hi relacionen.
En qualsevol cas, però, aquesta concepció de la democràcia oberta ja esdevé natural en nosaltres, perquè la gent d’Esquerra Republicana, a diferència d’altres partits, considerem l’apoderament ciutadà i la democràcia participativa com a eines determinants per assolir l’objectiu polític més preuat del republicanisme: repartir el poder entre el màxim nombre de ciutadans possible i obrint la democràcia a tothom.
El repte de viure en una democràcia oberta passa, doncs, per potenciar el control ciutadà a l’Ajuntament. Els pilars per edificar un govern obert són la transparència, el retiment de comptes, la participació i la cooperació.
Pel que fa a la participació ens comprometem a consolidar i avançar cap a la construcció d’un model de gestió basat en la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Establir la lògica republicana d’implicar tota la ciutadania en els processos de presa de les decisions que els afecten en la seva quotidianitat.
En transparència i retiment de comptes, obrirem encara més les dades públiques, obrir els plens, oferir accés a la informació, elaborar informes, infografies i informar dels processos de presa de decisions. L’objectiu és proporcionar eines perquè la gent pugui exercir el control i seguiment de les polítiques públiques. La transparència és el valor del bon govern i s’ha de garantir mitjançant compromisos vinculants i acompanyar-la de la mirada crítica de la ciutadania.
En quan a la cooperació, pretenem superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis municipals i, de cara enfora, amb la ciutadania. Cal superar estructures piramidals dins l’organització municipal, establir la millora contínua com a guia d’acció i la gestió del talent com a criteri, establir polítiques de concertació o partenariats.
Finalment, estimularem la col•laboració comunitària entre si i en relació amb la gestió d’equipaments i serveis municipals, i vertebrarem la confiança amb la societat civil i els agents socials que representem.

Comentaris

Entrades populars