Guanyem per l'educació pública

Imatge d'una aula de Sant Feliu. Foto: Fetasantfeliu
Abans d’entrar a fons amb les propostes d’Esquerra per l’educació pel proper mandat, cal fer una prèvia i parlar de les competències que té l’administració local en aquesta matèria. Els ajuntaments bàsicament poden construir i mantenir centres docents públics. Són competents de participar en la gestió dels centres docents, especialment en l’àmbit de l’educació infantil, els ensenyaments artístics, l’educació d’adults i la formació professional. El compliment de l’escolaritat obligatòria i en l’admissió d’alumnes als centres. Finalment activitats complementàries o de suport a l’activitat docent, com per exemple: els programes i centres de suport pedagògic, la dotació de personal especialitzat, la dotació de material i equipaments, el suport financer d’activitats extraescolars, el transport escolar i el servei de menjador, etc.

Dit això, l’Ajuntament republicà tindrà l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa. L’educació és una peça clau per al progrés de Sant Feliu i de la seva ciutadania. La qualitat d’un sistema educatiu es mesura per la capacitat que té d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat sense cap mena de discriminació. Per fer-ho possible, l’Ajuntament ha de liderar una política que permeti una escolarització equilibrada. Una estratègia absolutament necessària per millorar l’equitat i la qualitat educativa del conjunt de la població. Una política pública que ha de basar-se en el màxim consens i en la implementació de mesures d’acord amb les necessitats de cada municipi. 

Una proposta encaminada cap a aquesta direcció és la d’iniciar el projecte Aula de Reforç Escolar. Un projecte educatiu que va dirigit a la població de 6 a 16 anys amb necessitats educatives i socials, per tal d’oferir-los suport en les tasques acadèmiques, entrenament en tècniques d’estudi i habilitats socials i suport emocional quan sigui necessari. 
També ens proposem implementar propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme escolar, la desafecció i l’abandonament. L’absència de polítiques educatives integrades o les de caràcter exclusivament reactiu no han contribuït a reduir els índexs en aquests àmbits.
Per Esquerra Republicana és molt important impulsar l’institut escola en la programació de l’oferta educativa com a centre públic que imparteix d’una manera continuada l’educació primària i la secundària. L’institut escola és la fórmula més adequada per garantir un itinerari formatiu coherent i de continuïtat en l’ensenyament bàsic i superar la fragmentació curricular entre l’ensenyament infantil i primari, d’una banda, i el secundari, de l’altra.

Ens preocupa i molt, la formació professional. La FP té un efecte positiu en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu. Necessitem un model de Formació Professional que consideri les necessitats formatives del sistema educatiu i del model productiu, amb una visió estratègica de la competitivitat del país i de la cohesió social, integrant la formació inicial, la formació ocupacional i la formació contínua.
Potenciarem la formació professional, creant centres específics i integrats d’FP, universalitzant els cicles formatius de grau mitjà, adaptant l’oferta dels programes de formació professional adreçats a joves sense titulació a les necessitats de l’entorn, incrementant l’oferta dels cicles formatius de grau superior i ampliant l’oferta general de les diverses formacions professionalitzadores per donar respostes contextualitzades tant a les necessitats de les persones com a les de les empreses.

Per Esquerra Republicana de Sant Feliu l’educació és totalment prioritària; el nostre programa és ple de propostes per millorar l’ensenyament públic de la ciutat. Estem preparades per ser l’impuls de la gestió de l’educació a Sant Feliu. Pots mirar el vídeo en el que parlem d'educació clicant el següent enllaç:Comentaris

Entrades populars