Pressupost 2020: Més social, més verd i a punt pels grans reptes de futur

El dijous 21 de novembre el govern de transformació de Sant Feliu hem aprovat els primers pressupostos del mandat 2019-2023.
Aquests pressupostos han estat elaborats a partir d’una doble línia de treball. Un treball fet en ponència amb la oposició, dos sessions, el 30 de setembre i el 7 d’octubre. Dues sessions en les quals el govern vam oferir tota la informació als grups de la oposició: el marc pressupostari i la previsió econòmica dels diferents capítols d’ingressos i despeses. Una ponència ideada per ser un espai de debat i aportació de propostes.
Paral·lelament cal destacar el procés de participació interna que hem realitzat en la confecció d’aquest pressupost. Com a regidor d’hisenda he fet reunions amb tots i cadascun dels Caps de Departament i responsables de programes de l’Ajuntament per veure quines eren les necessitats, com es podien afrontar, tant des d’un punt de vista polític com tècnic, en  el pressupost de l’exercici 2020. Per tant a tot el personal tècnic que hi ha col·laborat moltes gràcies.

És un pressupost gestat en un marc d’incertesa que actualment encara no hi hagi pressupostos generals de l’Estat pel 2019, té repercussions importants en els pressupostos municipals pels seus efectes en la Participació en el Tributs de l’Estat o la no aprovació del límit de despesa computable en la regla de la despesa i que caldrà veure com evolucionen durant l’exercici 2020.

Ple extraordinari de pressupostos
Dit això, hem aprovat, com no podia ser d’una altra manera, un pressupost equilibrat que preveu 46.043.842€ d’ingressos i 46.043.842€ de despeses de conformitat amb el principi d’equilibri establer a l’article 165.4 del TRLHL. Un pressupost que compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, entès com la situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició del sistema Europeu de Comptes. En el qual el rati d’endeutament, s’ha millorat respecte a l’exercici anterior, derivat de l’esforç d’amortització anticipada de deute, situant-se en el 37,94% dels recursos corrents liquidats i ajustats relatius a la última liquidació aprovada. 

Podem dir amb orgull que el pressupost 2020 és més social. Destinarem un 5,2% més de recursos en polítiques d’habitatge, Al 2020 començarem a veure els resultats importants entorn de l’habitatge. Finalitzarem les obres de la primera promoció d’habitatge públic de lloguer al carrer del Pla i continuarem les obres de la 4a planta. Aquesta primera promoció permetrà poder adjudicar 16 habitatges per a gent jove i persones en situació de vulnerabilitat, en règim de protecció oficial, que seran els primers d’un total de 28 habitatges d'una o dues habitacions. Això ens permetrà disposar en una primera fase de 3 habitatges més per a incrementar el parc públic d’habitatges.
Destinem un 4,2% en polítiques de serveis socials. Incrementant els serveis a les persones majors de 65 anys, fent un increment important de fons per a serveis d’atenció domiciliària, que augmentarà novament al 2020. Avaluarem i consolidarem la incorporació de l’alimentació fresca en el banc d'aliments. Finalitzarem la prova pilot del banc d’aliments iniciada per garantir el dret a l’alimentació.

És un pressupost més verd, farem un esforç d’un 11,6% més en polítiques per el medi ambient, i farem un esforç importantíssim en millora les polítiques de tractament de residus. En conjunt en clavegueram, en recollida i gestió de residus, en enllumenat públic, i en via pública i manteniment hi destinarem un 13% més de recursos. Desplaguerem accions de millora en la recollida de residus orgànics, de paper i cartró i d’envasos lleugers. També s’introduiran mesures de prevenció complementàries i transversals, per aconseguir una millora en la recollida de voluminosos, residus electrònics i electrodomèstics, grans reptes que formaran part del PAM.

Finalment aquest pressupost entoma els reptes de futur de la ciutat. En primer lloc vull destacar l’augment importantíssim en la despesa en Participació Ciutadana, hem augmentat el seu pressupost un 58%; el que fa palesa la importància clau que li donem a una àrea oblidada en l’anterior mandat.
Però, molt més important encara, és el fet de preveure en el capítol d’inversions les inversions necessàries per abordar els projectes adjacents i necessaris per tal de que l’obra del soterrament tingui el mínim impacte possible, el gran repte que com a ciutat començarem a abordar aquest 2020. Així, invertirem una part important dels nostres recursos en desplegar l’oficina del soterrament i l’oficina d’atenció ciutadana i en fer les actuacions necessàries per minimitzar qualsevol externalitat que suposa una obra com aquesta, tant en mobilitat, accessibilitat, com en aparcament.

Per acabar, vull fer esment que per abordar el pressupost 2020 ens hem topat amb dificultats pressupostàries estructurals. Però a diferència d’altres vegades, el govern actual afronta el repte d’encarar aquestes dificultats. Així, una de les principals voluntats és la de començar a treballar des de l’inici d’any en l’exercici de l’any vinent. Establirem la metodologia necessària per iniciar la deconstrucció del pressupost i treballar amb criteris de pressupost base 0, en ponència i de manera conjunta entre govern, equip tècnic, i amb total transparència i informació amb tots els grups municipals.

Comentaris

  1. Oriol. Molt bé però diria que els impostos municipals tanbé han pujat i de forma considerable.

    ResponElimina

Publica un comentari a l'entrada

Entrades populars