Residus municipals. Preparant el canvi


El passat 29 d’octubre el govern municipal de Sant Feliu vam aprovar les modificacions dels impostos, les taxes i els preus públics. Vaig fer una explicació al meu blog dels canvis aprovats a →https://www.oriolbossa.cat/2019/11/ordenances-fiscals-impostos-taxes-i.html?showComment=1573057583890#c466797251485421289
Òbviament una de les modificacions que més controvèrsia va generar al Ple municipal va ser l’increment de la Taxa municipal de recollida de residus que passarà de ser de 46,69€ l’any 2019 a 51,65€ pel 2020, un 12%.

Una prèvia: L’objectiu principal de la taxa de residus és permetre cobrir a l’Ajuntament el cost del servei de recollida de residus, fet que a l’Ajuntament de Sant Feliu no passa. Amb la taxa aprovada pel 2019 l’Ajuntament cobria el 64% del cost i els ingressos generats per la recollida selectiva cobria un altra 18% del cost. El 18% restant el finançava de forma directe l’ajuntament.
Com a tot arreu la taxa de residus no depèn de la generació efectiva de residus de cada usuari. Per aquest motiu, no ha representat cap incentiu per a la seva reducció o recollida selectiva, desaprofitant una oportunitat d’incidir en favor d’aquests objectius. Això vol dir, que hi ha molt marge d’actuació en aquest camp i que, amb el degut enfocament, la taxa ha de ser instrument realment útil per assegurar-nos més bons resultats.

Només tenint en compte aquests dos paràmetres la taxa havia de patir si o si un increment. Però l’estat actual de la gestió de residus és molt més complex, i aquest augment de la taxa pretén donar resposta a un gran canvi que la ciutat viurà en un futur proper: la transformació de la recollida i gestió dels residus.


Planta de triatge de residus inorgànics de Molins de Rei
Situació actual. L’estancament Actualment Sant Feliu té un índex de recollida selectiva del 38,7% una xifra que al 2025 haurà de ser del 55%, i el 2035 del 65%. Que de tot el volum de residus que es generen a la ciutat només el 38% siguin generats per recollida selectiva vol dir que hi ha una baixa participació del ciutadà en la separació des de l’origen. Malauradament molts ciutadans no tenen incentius per fer-ho bé, els motius pels que això ha passat fins ara son molts, però la conclusió és que el model de recollida de residus que hem vist fins al moment ha arribat a l’estancament.

La transició d’un model a un altre. A dia d’avui les administracions ens trobem en una fase de transició. Convivim amb un model que sabem caduc, i hem de transitar cap a un nou model que ens ha d’assegurar l’èxit, per tant ens trobem en un punt complex i determinant.
El canvi de model s’està propiciant en primera instància a través de la legislació europea. L’any 2018 la UE va aprovar els canvis legislatius que han de servir per redefinir el model productiu i de consum europeu. Aquesta directiva és la 2018/851 del Parlament i del Consell de 30 de maig del 2018 sobre residus i la podeu consultar en aquest enllaç https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
És la directiva europea que ha de fer possible el pas d’una economia lineal –on els recursos s’extreuen, s’usen i es descarten– a una economia circular –que manté el valor d’ús d’uns recursos cada cop més escassos– ha de comportar diferents beneficis ambientals, econòmics i socials.
Per aconseguir-ho algunes recomanacions que fa la UE a l’Estat Espanyol son optar per sistemes de recollida eficients: Porta a Porta (PAP) i Pagament per Generació (PxG), la reforma de las carregues de la gestió dels residus municipals per a cobrir els costos totals, implementar nous sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (SRAP).

En consonància a aquesta directiva europea l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el PREMET25 (el pla metropolità de prevenció de residus) que vol abordar un canvi en els sistemes de recollida, per fer-los més eficients i incentivadors per aconseguir que l’any 2020 tots els municipis de l’àrea metropolitana disposin d’un full de ruta per garantir el compliment de l’objectiu mínim de recollida del 55% l’any 2025 a través del desplegament de la individualització de la recollida de residus i la bonificació de la participació en la recollida de la fracció orgànica. Per assolir-ho, el programa es marca l’objectiu que a l’any 2025 les fraccions orgànica i resta es recullin pel porta a porta o amb contenidors intel·ligents.
Això vol dir que l’any 2025, com a molt tard,  els municipis de l’àrea metropolitana hauran d’haver incorporat un sistema de bonificació o pagament per ús del servei de recollida. També s’establirà un marc de col·laboració entre l’AMB i els municipis per tal de poder modular la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) a escala individual en funció del comportament de la recollida selectiva.

Usuari usant una targeta identificativa
en un model PxG
Si o si a Sant Feliu haurem d’apostar pel model de Pagament per Generació (PxG). El pagament per generació representa la traducció del principi “qui contamina, paga” en la seva aplicació a les taxes de residus. Suposa, per tant, computar la generació real de residus de cada llar o comerç i definir l’import de la taxa en funció de la quantitat i tipus de residus generats. Vinculant de manera directa la generació de residus amb la taxa de les llars i establiments, es crea un incentiu econòmic per reduir la generació de residus. Establint aquest vincle entre el pagament de la taxa de residus i la quantitat i tipus de residus generats, els sistemes de pagament per generació promouen la participació dels ciutadans i comerços en la consecució dels objectius de la política de residus.
Els models de PxG compten amb una part general (independent de la generació) i una part variable, depenent de la generació. Pel que fa al còmput de la part variable, els models de PxG es divideixen en dues categories: identificació del recipient (associats a sistemes de recollida selectiva porta a porta) i identificació de l’usuari (principalment mitjançant sistemes d’identificació en contenidors).

Per tant, estem a les portes de grans canvis pel que fa a la recollida i gestió de residus. Canvis que van associats també, a una gran inversió en aquest terreny ja que presumiblement vindran canvis en els contenidors, en la maquinaria, viurem la introducció de la tecnologia en aquest món i que per tant d’alguna manera s’hauran de finançar aquest canvis. Per tant, la fiscalitat també patirà un gran impacte.
El que hem fet el govern de Sant Feliu, en bon criteri i malgrat les crítiques de la majoria de partits de la oposició, és començar a preparar-nos, sobretot fiscalment, per aquests canvis de sobres explicats.

Comentaris

Entrades populars