Necessària, urgent i justificadaFaçana de l'Ajuntament 
Aquest 2020 començarà la reforma integral de l’edifici de l’Ajuntament. Una obra que costarà uns  tres milions d’euros, i s’executarà en disset mesos. Per entendre el cost i la durada de l’obra és important explicar-ne tot el seu abast, explicar l’estat actual, i el que es pretén fer amb una reforma que va molt més enllà de fer-hi quatre retocs. Pel govern actual, i per l’anterior, aquesta reforma és necessària, urgent i justificada.

Una reforma necessària. L’edifici de l’ajuntament té 91 anys, i tot i que constantment s’ha adaptat a les necessitats, fent petites reformes quan ha calgut, mai fins ara ha patit una reforma integral. Això vol dir que estem parlant d’un edifici envellit amb deficiències greus. Per exemple, pel que fa a l’estructura de l’edifici, s’hauran d’eliminar les humitats existents al soterrani, ja que actualment hi ha un deteriorament generalitzat en els murs exteriors i parets exteriors per capil·laritat i filtració lateral de les aigües contingudes en el terreny procedent del nivell freàtic, d’acumulació d’aigua de les pluges i de trencaments puntuals de la xarxa sanitària. A la sota-coberta també li cal una intervenció per tal de poder solucionar diverses problemàtiques detectades com ara la conservació de bigues de fusta, adequació de les subestructures de reforç, millora de la estanqueïtat, entre d’altres.
Estem parlant d’un edifici molt poc eficient energèticament parlant. Pel que fa a les instal·lacions de l’edifici, la instal·lació de calefacció té una caldera antiga i radiadors de fosa amb vàlvules que gotegen i cal reomplir el dipòsit de calefacció de forma periòdica perquè tingui la pressió necessària pel seu correcte funcionament. Molts dels aparells instal·lats tenen baixa eficiència energètica. L’edifici té tancaments de fusteria que en alguns casos no tanquen adequadament amb vidre simple, el que comporta que l’edifici pugui optimitzar la seva eficiència energètica.

Urgent. Però tant el govern municipal anterior, com l’actual creiem que és un bon moment per portar a terme la reforma integral. Per diversos motius. Primer, perquè cal adaptar l’edifici a les normatives de seguretat, segons el Pla d’Emergència de l’edifici de l’Ajuntament.
Segon per centralitzar i millorar l’atenció ciutadana i poder implantar un model d’atenció ciutadana integral i multicanal que incorpori l’oficina d’atenció ciutadana (OAC), l’oficina d’atenció empresarial (OAE), l’atenció ciutadana de l’oficina econòmica i l’atenció ciutadana de territori.

Vista actual de la OAC
En tercer terme, per adaptar la distribució d’espais a la nova estructura organitzativa i funcional. Totes les organitzacions, no únicament les administracions, tendeixen cap al treball col·laboratiu i multidisciplinar, la utilització dels mitjans electrònics com a eina bàsica de treball i de comunicació amb la ciutadania i a l’establiment de sinèrgies entre diferents serveis. En aquest punt, l’arquitectura del lloc de treball i la seva distribució ajuden a propiciar noves maneres de treballar i de relacionar-se i optimitzen els fluxos de treball departamentals i interdepartamentals.
Quart, millorar l’espai de treball del personal municipal. La reforma de l’edifici de l’Ajuntament també ha de servir per poder millorar l’espai de treball del personal municipal, tenint en compte els següents criteris d’intervenció. Aprofitament màxim de la il·luminació natural, augment de mecanismes de seguretat, quant a control d’accessos a l’edifici, la dotació d’un office a l’edifici per poder dinar o la dotació de lavabos suficients i adequats per l’ús del personal.
Cinquè, avançar cap a una administració electrònica. Per poder millorar i simplificar la tramitació administrativa, poder desplegar un nou model d’atenció ciutadana integral i de qualitat, L’Ajuntament ja fa temps que s’està preparant per assolir aquests reptes de futur i les instal·lacions i infraestructures de l’edifici han de facilitar aquesta transició.
Per últim, reduir la despesa energètica i d’aigua de l’edifici. La sostenibilitat i eficiència energètica d’un edifici és un objectiu en les reformes dels equipaments municipals. La sostenibilitat d’un edifici es tradueix en una millora mediambiental, però també en un estalvi econòmic.

Justificada. Si només atenguéssim a les deficiències estructurals que anotava a l’inici d’aquets article i s’optés, només, per una reforma parcial, ja estaríem parlant d’un cost sobre el 30% del que suposa la reforma integral projectada, és a dir, un milió d’euros aproximadament. Però, com es pot entendre la reforma de l’Ajuntament va molt més enllà, va de posar un edifici vell i gran al dia. Posar-lo al dia en compliment de normativa de seguretat i de normativa laboral. Posar-lo al dia a les noves necessitats del treball del Segle XXI, tant pel que fa a atenció ciutadana, com pel que fa a administració electrònica. 

Comentaris

Entrades populars