Una mobilització de recursos sense precedents

El 14 de maig de 2020, quan portàvem dos mesos justos de pandèmia, en Ple extraordinari de la ciutat s’aprovava per unanimitat la creació del Pacte de Ciutat, amb l’objectiu explícit, entre d’altres, d’impulsar la ciutat a nivell socioeconòmic i cívic, amb criteris d’equitat i justícia social, i construir un model de ciutat que reforci la salut i les cures.

La constitució del Plenari del Pacte de Ciutat va tenir lloc el 29 de maig de manera telemàtica i la seva estructura es va dividir en tres comissions de treball: Comissió de revitalització econòmica; Comissió de garantia de drets bàsics de ciutadania i Comissió de nous usos de l’espai públic i equipaments.

Del 29 de maig al 30 de juliol, es van celebrar 8 sessions, dos plenaris de la mesa, i dos sessions de cada una de les tres comissions, per acabar elaborant un document amb 72 mesures per fer front a la crisi, que es van incloure al PAM (Pla d'Acció del Mandat).

El ple de juliol del 2020 va aprovar el Pacte de Ciutat de Sant Feliu, eina fonamental per iniciar la reconstrucció de la ciutat. Arrel d’aquesta aprovació, i a dia d’avui, el Pacte de Ciutat es troba en fase d’implementació i seguiment continuo, per això el 5 d’octubre de 2020 es va constituir la Comissió de Seguiment del Pacte, encarregada de vetllar pel compliment dels seus objectius i línies d’actuació.

Aquesta Comissió el 10 de desembre de 2020 va aportar la proposta definitiva de la vessant econòmica del Pacte de Ciutat, que clarificava les fonts de finançament. És a dir, quina part del pressupost ordinari, quina part provinent del romanent de tresoreria i quina part provinent de subvencions d’altres administracions servirien per finançar-lo.

 L’1 de febrer de 2021, la Comissió de Seguiment del Pacte de Ciutat va acordar donar suport a la dotació econòmica del Pacte de Ciutat, i va promoure que en el ple de febrer celebrat ahir es presentés la moció del seu d'impuls econòmic.

En altres paraules el ple municipal celebrat ahir dijous 25 de febrer va aprovar una mobilització de recursos sense precedents, per reactivar la ciutat a nivell econòmic i social, i fer front a una crisis, també sense precedents. Ahir es va aprovar amb vint vots a favor i una abstenció mobilitzar gairebé vuit milions d’euros per pal·liar els efectes d’aquesta crisi.

1.400.000€ destinats a la implementació de polítiques actives d’ocupació, una de les grans línies d’actuació, amb un doble objectiu: donar resposta a la greu situació social, econòmica i laboral provocada per la pandèmia i b) donar suport al desenvolupament de les actuacions i projectes recollits ens el Pacte.

3.000.000€ destinats a les mesures complementàries per garantir els drets bàsics de la ciutadania de Sant Feliu: accés als subministraments bàsics i l’alimentació, la lluita contra la violència masclista, la detecció i la prevenció de situacions de vulnerabilitat, especialment en el cas dels col·lectius de gent gran i persones amb discapacitat. Amb  mesures vinculades a la millora de l’atenció ciutadana, el suport al teixit associatiu, l’accés a l’educació, el treball a distància, el treball de cures i la interseccionalitat en el serveis socials.

3.600.000€ destinats a les mesures complementàries per revitalitzar i reactivar l’activitat econòmica, enfocat cap a la implementació de mesures i actuacions per la reactivació econòmica de la ciutat com l’establiment de línies d’ajut per afavorir l’ocupació i la recuperació del sectors més afectats per la crisi, el foment del comerç on-line, la recollida i reducció de residus, la pacificació dels eixos comercials per fomentar el comerç de proximitat, el potenciament de la connexió dels motors econòmics amb la mobilitat sostenible, el foment de l’economia circular i el projecte de moneda local.

560.000€ destinats a finançar les mesures sobre els nous usos de l’espai públic i equipaments on s’emmarquen aquelles mesures i actuacions corresponents a l’ampliació i millora de les zones verdes, de passeig i ciclables, la regulació dels vehicles de mobilitat personal, la garantia de la prevenció i seguretat en l’activitat associativa i cultural de la ciutat i, en acabat, al reforç dels elements comunicatius de l’Ajuntament.

Així doncs, en aquest mandat que està marcat i estarà marcat per la pandèmia, ahir vam viure un dels moments més importants i més rellevants de l’actual mandat. Ahir vam poder dotar d’uns recursos sense precedents les mesures del Pacte de Ciutat. Mesures adoptades des del consens amb la representació dels agents econòmics, socials i polítics de la ciutat. La feina que ve en les properes setmanes i mesos és començar a destinar aquests recursos a totes les polítiques que emanen del Pacte de Ciutat.

Comentaris

Entrades populars