Millorem la neteja viària i la recollida de residus


Camió fent la recollida lateral
El passat Ple municipal va aprovar la modificació del contracte de neteja viaria i recollida de residus a proposta del govern municipal. Per entendre l’abast d’aquesta modificació és important resoldre algunes preguntes claus.

Què és el que heu modificat? L’octubre de l’any 2013 l’Ajuntament va adjudicar l’actual contracte de gestió del servei públic de neteja viaria i recollida i trasllat dels residus sòlids urbans de la ciutat per un import total de 3.291.034,53€ anuals.

Com heu arribat a aquesta proposta? La primera feina com a regidor el juliol del 2019 era fer-me una fotografia el més fidedigna possible de la realitat del servei. De juliol del 19 al gener del 2020 hem multitud de reunions tècniques per avaluar-ne l’estat, fer un anàlisi en profunditat de les diferents auditories fetes, i algunes reunions amb la pròpia empresa.

El febrer del 2020 vam posar-nos d’acord en que la millor solució era ampliar el contracte. Durant tot el 2020 s’ha anat treballant la proposta tècnica, que es va començar a impulsar a l’agost del 2020 i va acabar amb l’aprovació al Ple.

Per què amplieu el contracte? Les necessitats de la ciutat respecte el 2013 han canviat, i hi hagut un increment de demanda de diferents serveis.

La última auditoria presentada el març del 2019 ja parlava de que calia realitzar la optimització i millores del servei per cobrir les necessitats del moment, fent necessària l’increment d’actuacions amb aigua a pressió per incrementar la desinfecció i la neteja amb aigua; i també l’increment de les freqüències de recollida atès l’increment de generació de residus al municipi. També hem cregut convenient avançar-nos a les futures obres del soterrament relacionades directament amb noves necessitats de neteja viària i recollida.

Què canviarà exactament?

Dades de  l'increment de voluminoso a la via públiva
- Un servei addicional de la recollida de voluminosos. Seguirem oferint el servei de recollida dels dimarts, afegint un dia addicional de recollida. Ho fem per que en aquest moments la demanda és molt superior a la oferta.

Increment de les fraccions de selectiva
- Un servei de reforç a la recollida selectiva. Les necessitats respecte el 2013 han variat, ja que ara s’ha incrementat un 10% les unitats de contenidors en noves zones urbanitzades; i paral·lelament s’ha incrementat la generació de residus a la recollida selectiva.

En aquest servei les obres de soterrament, implicaran directament l’afectació de rutes de recollida, el increment de freqüències de recollida i el trasllat de contenidors de forma provisional durant el període d’obres.

- Un servei d’equip recollida posterior addicional per la tarda. Volem cobrir la demanda de recollida de grans productors de paper/cartró que des del 2019 i 2020 s’ha vist incrementat. Això ens permetrà disposar d’un equip de recollida de grans productors de fracció orgànica al migdia. Poder realitzar la recollida de fracció envasos amb un servei porta a porta al centres escolars. Disposar d’un servei de recollida per incidències i/o urgències en jornada de tarda. Finalment disposar d’un servei amb un camió bicompartimentat que permet la recollida de dues fraccions a l’hora. Això optimitza recorreguts i servei ajustant-se a les necessitats del municipi.

- Un servei d’increment d’equips d’aigua a pressió addicional per incrementar la neteja amb aigua a pressió al municipi per cobrir totes les necessitats actuals requerides per la pandèmia, sense afectació directe al servei ordinari, i així garantir la desinfecció dels punts sensibles del municipi de forma periòdica i planificada-

increment de zones a la ciutat
- Un servei d’escombrat mixt addicional per fer un reforçament en l’època de caiguda de fulla, que s’ha vist incrementada atès la implantació del Pla d’Arbrat, i un reforçament del servei ordinari amb alt rendiment i millora d’acabats en punts on el servei ordinari no arriba.

- Un servei d’increment de neteja manual addicional per fer front a l’increment de zones urbanitzades i per tant increment de població (des del 2014 un 5% de població).

És legal aquesta ampliació?  Aquest servei està definit com una concessió administrativa de gestió de servei públic. Dins de la clàusula 22 del plec administratiu com de la clàusula 3 del Plec Tècnic, està contemplada la modificació de contracte.L’Ajuntament pot modificar per raons d’interès públic les característiques del servei contractat, fins a un màxim del 10%.”

Quant costarà aquesta modificació? L’ampliació de tots els serveis descrits anteriorment suposa un increment de 750.000€ anuals fins la fi de l’actual contracte el 2024. 492.000€ per aquest 2021, i 731.000€ pel 2022, 2023 i 2024 respectivament.

Ho pagarem amb un increment de la taxa? Per fer front a aquesta ampliació del servei hem fet una aportació econòmica al pressupost del 2021. El govern local té competència per orientar el pressupost segons les necessitats, i per tant un increment de pressupost en qualsevol servei no té perquè anar lligat directament a un increment de la pressió fiscal.

M’han dit que actualment es deixa de realitzar un 23% del servei, i per tant no està justificada aquesta ampliació que feu!! Per realitzar l’auditoria presentada el 2019 durant l’any 2018 es van realitzar 159 inspeccions abans de passar servei de neteja (pre-servei), 131 inspeccions després de passar el servei de neteja (post-servei), 201 inspeccions de normes de prestació, 750 contenidors inspeccionats, 7 inspeccions al servei d’escombrat mixt i 9 inspeccions de l’estat general dels carrers després del servei.

De tota aquesta feina auditora es va concloure que no es va detectar cap incompliment del servei.

Dir com ha dit algun grup de la oposició que hi ha incompliments és una informació inexacta i injusta. En tot cas podem parlar de serveis no executats degudament justificats. Això vol dir per exemple situacions com: No poder recollir algun contenidor per estar tancat el carrer per obres, o no estar l’operari en el moment i hora de la inspecció ( en moltes ocasions l’operari estava a la zona però no el punt segons horari, fent una urgència demanda); o no estar el servei a la seva zona: per actuacions de reforçament en actes festius, o no estar el servei a la zona per actuació de neteja carpes, o no recollir una part de contenidors per averia del camió, fet que implica avançar servei el dia següent.

També m’han dit que l’Ajuntament no fa un seguiment d’aquesta contracta!! Al costat d’aquesta afirmació certs grups de la oposició han afirmat que ni s’està exigint el seu efectiu compliment ni s’està sancionant a la empresa pels incompliments reiterats. Les tres afirmacions son rotundament falses.

Actualment per part de la tècnica de l’Ajuntament encarregada de la concessió es fan reunions setmanals amb els encarregats de la contracte per fer el seguiment de la mateixa i comentar els punts més rellevants. Reunions periòdiques de seguiment amb els responsables de l’empresa per abordar els temes més rellevants del servei i arribar a acords. Seguiment in situ de l’abans, durant o posterior al servei per detectar verificar el correcte funcionament del servei. Comunicació directe amb els responsables de l’empresa per incidències, peticions, consultes, etc. També disposem d’una plataforma de gestió d’avisos i comunicació entre Ajuntament i empresa per agilitzar la gestió del servei i disposar de la informació detallada de les actuacions demandes. Així doncs, l’Ajuntament ha exercit una gestió responsable del contracte.

Finalment, que el contracte actual amb el temps ha anat quedant curt per les necessitats actuals de la ciutat és un diagnòstic compartit més o menys per tots els membres del consistori. Els perjudicis els pateix la ciutat, i bona part de la ciutadania. Davant d’aquesta problemàtica existeixen dos relats i dos maneres d’enfocar la realitat. Una va quedar ben palesa al Ple, i porta immòbil una bona colla d’anys i fa servir aquests serveis com una arma llancívola contra el govern de torn.

L’altra manera d’enfocar la realitat és que davant d’una diagnosi compartida plantegem solucions efectives que ens permetin posar els ingredients necessaris que ens encaminin a una millora significativa d’un servei tant complex. En aquest sentit el govern hem fet el que és la nostra feina: davant d’una realitat problemàtica treballar per la millora dels serveis públics.

 


Comentaris

Entrades populars