Un pas més cap al Bon Govern

Des del 2003 els Ajuntaments que pretenen atorgar subvencions tenen la obligació legal d’aprovar el Pla Estratègic de Subvencions (PES). Ahir, en el Ple municipal del mes d'abril, el PES va ser aprovat per unanimitat. Tenir-lo aprovat per aquest mandat era una prioritat del govern municipal. Aquesta prioritat la recollíem en el Pla d’Actuació del Mandat (PAM), en l’Eix 6  “Un bon govern transparent, participatiu i col·laboratiu”, en l’objectiu estratègic de posar a l’abast de la ciutadania la informació pública i en l’objectiu operatiu d’implementar un sistema d’integritat institucional.

Amb l’aprovació d’aquest Pla Estratègic l’Ajuntament, per fi, disposarà d’un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública d’interès social.

Amb el PES aprofundim, doncs, en transparència ja que es faran públiques les subvencions i els ajuts. Incrementem els nivells d’eficiència i eficàcia, ja que amb aquest Pla posarem de relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions, així com els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

Finalment, fem un pas més en racionalitzar la gestió municipal subvencional dotant-la de transversalitat en la planificació, sistematització en els procediments i eines tècniques avançades per la seva avaluació.

El nou PES de l’Ajuntament de Sant Feliu estableix que dos règims de concessió de subvencions la de concurrència competitiva, a on la concessió s’estableix conforme els criteris de valoració fixats en les bases reguladores; i el de concurrència no competitiva a no s’estableix mitjançant comparació valorativa, i la concessió directe, ja siguin les previstes nominativament en el Pressupost municipal, les que vinguin imposades per normes de rang legal, o les que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.

El 2019 es van destinar 1.154.135,58€ a subvencions i ajuts. Per àmbits, Serveis Socials suposa el 33,4% del total, Cultura el 17,3%, Esports el 14,8%, Educació i Infància el 12,3%, Promoció Econòmica el 8,2% i Solidaritat i Cooperació el 7,2%. La resta d’àmbits representen, individualment, el 2% o menys de l’import destinat a subvencions i ajuts.

Per règim de concessió, el 47,8% correspon a subvencions nominatives, el 37,7% a subvencions en règim de concurrència no competitiva, i el 14,5% a subvencions en règim de concurrència competitiva.

Així doncs,
el govern municipal de Sant Feliu fa un pas més en el camí cap el bon govern
, és a dir, un pas més cap al camí de garantir el compliment del conjunt de principis, obligacions i regles que s'han de donar perquè l'activitat pública es porti a terme en les millors condicions possibles i es garanteixi així uns serveis públics de qualitat. Un pas més cap la màxima transparència, qualitat, equitat i amb garanties de retiment de comptes.

 

Comentaris

Entrades populars