Pressupost 2022

Aquest dimarts passat el ple extraordinari va aprovar les Ordenances Fiscals i els pressupostos municipals per l’any 2022, amb deu vots a favor, vuit abstencions, i només tres vots en contra.


El context econòmic actual, marcat per un alt grau d’incertesa, amb una pandèmia que esperem ja controlada però no superada, i un increment de preus a l’alça que no sembla que tingui aturador, impulsat per l'encariment dels subministraments i dels carburants i altres incerteses en les decisions i dades supramunicipals, ha impactat enormement en les finances municipals afectant el pressupost d’ingressos negativament. Per aquesta raó hem decidit un any més actualitzar les ordenances en funció del IPC (Índex de Preus del Consum) interanual català del mes d’agost que va ser del 3,1%, tot i que l’escalada de preus ha seguit creixent i ha superat abastament el 4,5%. Per l’IBI aquesta actualització l’hem reduït al 2,8%, gràcies a la negociació política per facilitar l’aprovació d’aquest pressupost municipal.

Pel que fa els ingressos:

Hem aprovat un pressupost pel 2022 amb pràcticament una estabilització dels ingressos, ja que l’increment és menor a l’1%. En el capítol 1 destaquem una diferència del 3,76% en relació a la previsió inicial del 2021. Aquesta, ve sobretot marcada per a l’actualització derivada de l’actualització de l’IPC (agost 2021); i en el capítol 3, es contempla la tendència a la baixa en llicències urbanístiques i en ingressos derivats de multes i sancions; iniciada al 2020. I respecte al 2021 ja no consta cap ingrés derivat d’aprofitaments urbanístics.

Pel que fa a les despeses: 

A nivell de pressupost corrent aquest pressupost incorpora:

- L’augment del Capítol 1 derivat de l’increment de retribucions fixats a la LGPE del 2021

- Al Capítol 2 el manteniment en la prestació dels serveis, on destaquen:

o La modificació del contracte de gestió de residus.

o Les noves adjudicacions vinculades a les Escoles Bressol Municipals.

o La integració del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) al Consorci de Salut i Atenció Social.

o La consolidació de la despesa vinculada al Pla de Rescat Social

o La despesa derivada de les noves necessitats plantejades pel soterrament

o La despesa derivada dels convenis vigents i de les subvencions previstes al Pla Estratègic de Subvencions (PES).

Un pressupost per fer què? És el primer pressupost en el qual ja es veu l’efecte econòmic de l’inici de les obres del soterrament, per tal de garantir la prestació de serveis a la ciutadania i per minimitzar qualsevol possible externalitat.

És un pressupost que ha d’incorporar l’actualització de preus (IPC) en els contractes existents.

Aquestes dues realitats representen un increment aproximat d’un milió d’euros en el Capítol 2, el que suposa un increment en relació al pressupost inicial de 2021, del 6,17%.

És un pressupost pensat per garantir els drets de la ciutadania en un moment tant delicat econòmicament, l’increment pressupostari a l’Àrea de Drets de la Ciutadania és del 4,22%. Per això, plantegem un increment del 56% en polítiques d’habitatge, un 2% en polítiques per a la gent gran, gairebé un 6% en serveis a la dependència,

 Aquestes son les mesures destacades del proper exercici:

Soterrament: Garantir una informació i atenció ciutadana integral i actualitzada, així com un correcte funcionament de la ciutat durant les obres; amb la creació d’un punt informatiu i d’atenció a la ciutadania, i la convocatòria continuada de sessions informatives adreçades als diferents col·lectius sensibles a les obres.

Agenda urbana: Sant Feliu és ciutat de referència a l'Estat espanyol per al desenvolupament i la implementació de l'Agenda Urbana del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA).

El pressupost contempla les accions necessàries per a que el soterrament sigui el motor per seguir millorant el nostre espai públic, fent una aposta ferma per la lluita  contra el canvi climàtic, amb l’aplicació de mesures de mobilitat sostenible i de reducció de la despesa energètica, entre d’altres; mitjançant proves pilot en aquest àmbit.

Oficina de gestió de fons: Durant l’any 2022 l’Oficina per a la gestió de fons extraordinaris estarà en ple funcionament. Aquest és un instrument creat al ple d’abril de 2021, per aconseguir recursos externs que permetin la mitigació de les conseqüències de l’emergència sanitària originada per la Covid19.

La creació d’aquest instrument és una mostra de la resiliència de l’Ajuntament de Sant Feliu, que ha sabut adequar-se a la situacions canviants i aprofitar les oportunitats malgrat la crisi, buscant recursos per la reactivació econòmica i social amb la vista posada en la transició ecològica i digital, i incidint en el foment de l’ocupació.

Accions continuades per donar compliment al Pla Local d’Habitatge: L’any 2022 finalitzaran diverses actuacions previstes en el Pla Local d’Habitatge (PLH):

- 15 habitatges dotacionals al carrer del Pla (juny de 2022) - promoció de l’IMPSOL

- 40 habitatges de protecció oficial al carrer Anselm Clavé (desembre de 2022) - promoció de l’IMPSOL

- 90 habitatges de protecció oficial per a persones grans amb serveis, all carrer Marqués de Monistrol (desembre de 2022) - amb la Fundació Família i Benestar

- Els 2 habitatges municipals destinats a persones vulnerables estaran operatius, un cop finalitzat l’arranjament de la 2a planta de l’edifici del carrer Pi i Margall.

S’està també enllestint el projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per tal que la proposta es pugui desenvolupar a una finca municipal.

L’any 2022 també iniciarà la revisió del Pla Local d’Habitatge (PLH), a efectes d’aprovar un nou Pla l’any 2023.

Millora de la neteja viaria, la recollida i gestió de residus i la jardineria

L’any 2022 serà el primer que comptarà amb una anualitat sencera d’aplicació de la millora del contracte de neteja viària i gestió de residus, que ha suposat un increment dels recursos disponibles que permet incrementar les neteges a la via pública i la freqüència de la recollida selectiva.

Pel que fa a la deixalleria, en l’any 2022 es procedirà a licitar les obres de remodelació de l’equipament, valorades en 220.000€. També la gestió del servei, per a la que es fomentarà que es presentin empreses d’inserció social, una de les mesures incloses al PAM.

D’altra banda, el nou contracte de Jardineria, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2022, s’ha articulat en tres lots, fet que permet una major especialització en els serveis.

Els lots són els següents:

- Lot 1 de jardineria i arbrat.

- Lot 2 de zones extensives, on s’ha fomentat la concurrència d’empreses d’economia social.

- Lot 3 de jocs infantils, per garantir la reparació i substitució ràpida d’elements malmesos.

 Desplegament de mesures d’eficiència energètica: La concreció de les auditories energètiques realitzades en diferents equipaments municipals permetrà aquest 2022, la substitució de llumeneres en 25 edificis municipals.

Serveis d’Atenció a persones dependents: Per fer front al fenomen creixent i general d’envelliment de la població, el Servei Municipal d’Atenció a la Dependència (SAD) esdevé estratègic. Per aquest motiu s’amplia el seu pressupost en el marc d’un canvi de model que ja està millorant molt la qualitat del servei.

El pressupost de 2022 es basa en l’encàrrec fet al Consorci de Salut i Social de Catalunya del qual l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és membre. El nou model de servei funciona des del 7 de setembre de 2021.

Paral·lelament també s’incorporen increments pressupostaris per millorar l’extensió del Servei d’Atenció per Teleassistència (SAT).

Garantia del dret a l’alimentació: Durant 2022 s’ha previst que la garantia del dret a l’alimentació continuï sent una prioritat a Sant Feliu, millorant la presència del producte fresc en la dieta.

Es posarà en marxa una targeta-moneder pròpia i específica per a aquesta finalitat, complementant el mecanisme dels bancs d’aliments, amb un procediment de més qualitat.

Millora del transport adaptat: L’any 2022 s’incorporen millores econòmiques per al transport adaptat, tant de gent gran com de persones amb discapacitat, preveient més extensió dels serveis a través dels corresponents convenis amb el Consell Comarcal.

En l’àmbit dels serveis a persones amb discapacitat es millora també l’atenció personalitzada per a activitats de lleure.

Foment de les polítiques d’igualtat: Les polítiques d’igualtat, feminismes i LGTBIQ milloren substancialment amb la ampliació de la contractació del SIAD (Servei Integral d’Atenció a les Dones) i amb la posada en marxa del SIA (Servei Integral d’Atenció).

L’objectiu del govern amb aquest pressupost és el d’oferir a la ciutadania de Sant Feliu uns serveis públics robustos i sòlids, que ajudin, sobretot a aquelles persones que més ho necessitin. Dimarts el Ple municipal va aprovar uns comptes essencials per la nostra ciutat. 


Comentaris

Entrades populars