El carrer no és un traster

Aquest mes d’abril s’inicia la nova campanya de recollida de voluminosos, o de “trastos vells”. A partir del mes d’abril hi ha un canvi important en el servei. Amb l'objectiu principal de millorar i optimitzar el servei de recollida a partir d'ara a la via costat riu el dia per deixar els voluminosos és el mateix (dilluns) i la recollida es farà els dimarts com fins ara; i a la via costat muntanya el dia per deixar els trastos serà els dimarts i es recolliran els dimecres.

El segon objectiu, a part de la millora en el servei, és el de la sensibilització. En el marc de la campanya els trastos vells deixats fora de dia, o que no es poden considerar voluminosos se’ls enganxarà un adhesiu per generar la percepció d’incivisme en les persones que es desfan dels residus quan no toca.

Arribar fins a poder fer aquesta campanya no ha sigut ni ràpid ni fàcil i ens hem trobat molts impediments pel camí.


Diagnosi: “Tenim un problema”.

En els darrers anys la gestió dels trastos vells dipositats a la via pública ha generat un problema per la ciutat; bé un no, sinó tres problemes alhora: la quantitat exponencialment creixent de voluminosos, el problema de civisme, i el problema econòmic i de cost d’oportunitat. 

La quantitat. Pel que fa a la quantitat, podem dir que el creixement de generació d’aquest tipus de residu ha estat des del 2017 (sobretot) alarmant.  De 2014 a 2021 l’increment ha estat d’un 81,2%.

Mentre el 2009 es recollien 412 tones de “trastos vells” de la via pública, el 2021 s’han recollit 1046 tones d’aquest residu dels carrers de Sant Feliu.

Amb aquest creixement un contracte dissenyat el 2013 per fer front a uns 500 mil quilos l’any s’ha vist el 2022 que no pot absorbir tota la demanda generada. El 2019 tot i les millores fetes amb els marges que donava el contracte (el 2018 s’afegeix al servei un camió de caixa oberta amb grua, un camió compactador i un vehicle lleuger i sis persones).

L’incivisme. Aquest fort increment provoca que ja a partir del 2018 sigui impossible absorbir tota la demanda amb el servei actual, així els dimarts es fa impossible tenir tota la ciutat neta i recollida, i es genera una percepció de falta de neteja i d’incivisme.

Paral·lelament la presència de voluminosos a la via pública es comença a generar cada dia de la setmana. 

Mentre la quantitat de quilos recollits els dimarts no variava, la resta de dies de la setmana la variació de quilos recollits era del 46,14%. És a dir, la voluntat de l’Ajuntament de no tenir residus a la via pública i actuar en conseqüència, en lloc d’aturar l’incivisme (tirar els trastos vells un dia que no toca és incivisme) el va anar fent més gros, ja que molts ciutadans han tingut la percepció de que es podien deixar els trastos vells qualsevol dia de la setmana.

L’econòmic. Com ja he comentat per reduir l’impacte visual i cívic és decideix fer recollida cada dia de la setmana, amb el conseqüent impacte econòmic en el servei. Les millores introduïdes el 2018 van en perjudici d’altres serveis de neteja viaria i de recollida de residus, en altres paraules tot allò que s’incrementava per recollir voluminosos es deixava de netejar en altres punts de la ciutat.

Amb l’inici del mandat 2019-2023, i assumint la regidoria de Manteniment de la via pública, se’m fa palesa la problemàtica i la necessitat de reaccionar davant la demanda creixent (2019 = 880 mil quilos generats). Veient que amb el contracte actual el marge de maniobra s’havia esgotat, i veient que l’Ajuntament ja havia intentat diferents campanyes la única solució viable per fer front al problema era la modificació de contracte; ampliant-ne la dotació econòmica per ampliar-ne el servei.

Una modificació contractual plantejada inicialment per ser aprovada a meitats del 2020, és a dir un any més tard de l’inici del mandat, i que la pandèmia va fer posposar, fins que la vam poder aprovar el febrer del 2021 i que vaig explicar aquí à https://www.oriolbossa.cat/2021/03/millorem-la-neteja-viaria-i-la.html

Pel que fa als voluminosos l’ampliació del contracte implica un reforçament del servei de recollida de voluminosos, i atenent-nos a l’article 107 de la llei de contractes del sector públic per la “necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades després de l’adjudicació del contracte”.

Un mes més tard d’aprovar la necessitada ampliació del contracte, bona part de la oposició, excepte Tots som Sant Feliu va interposar un recurs de la modificació contractual al Tribunal de Contractes de Catalunya. En aquest recurs al·legaven: una vulneració de l’article 107 de la llei de contractes al no veure condicions legals per la modificació de contracte, i apreciant una alteració excessiva de les condicions econòmiques de l’adjudicació, i la inexistència de causes noves o imprevistes,

Segons aquest recurs de 2014 a 2021 no hi ha causes noves o sobrevingudes que alterin les condicions del moment en que es va formalitzar. Cal recordar aquí l’augment del 82% de generació de voluminosos, i que a la pràctica es diu que el 2013, quan es redactava el Plec tècnic s’hauria d’haver previst aquest increment.

L’octubre del 2021 el Tribunal de Contractes va fallar desestimant les al·legacions més substancials del recurs, amb el que va suposar una derrota legal sense pal·liatius pels proposants del recurs.  Des d’aquell dia ja no s’ha tornat a parlar gaire públicament del recurs, com si no hagués passat res.

El Tribunal desestimava l’al·legació d’alteració excessiva de les condicions econòmiques de l’adjudicació, al no superar la modificació del 10% de l’import d’adjudicació. Per tant, la modificació s’ajusta a dret i els càlculs fets per l’administració son els correctes.

Així doncs, un cop clarificat el camí hem pogut fer allò que ens plantejàvem al juliol del 2019, iniciar un canvi en el sistema de recollida de voluminosos i fer una campanya de sensibilització per resoldre un dels problemes que té Sant Feliu a la via pública.

Comentaris

Entrades populars