Pressupost 2023

 Dilluns 13 de febrer el Ple Municipal va aprovar els Pressupostos per l'any 2023 per 10 vots a favor de l'equip de Govern, 2 abstencions de Tots Som Sant Feliu i 8 vots en contra de la resta de l'oposició.

Ja vaig dir en la sessió plenària que ni com a regidor d'Hisenda, ni com a alcalde aquests són els pressupostos que m'hagués agradat presentar i aprovar en l'últim any de mandat. La raó és clara: la difícil situació econòmica de molts Ajuntaments, ens ha fet retallar considerablement la despesa en el Capítol 2, és a dir allà on es comptabilitzen la majoria de serveis que presta l'Ajuntament. Per tant, és obvi que aquests pressupostos no poden ser en cap cas electoralistes, i que són uns pressupostos pensats amb dos objectius claríssims: que la ciutat segueixi amb el seu dia a dia normal, i que les prestacions socials no es vegin alterades i que cap santfeliuenca quedi enrere.

L'any 2021 mentre elaboràvem els pressupostos municipals per l'any 2022, els responsables de tots els ajuntaments no sabíem, ni podíem saber que hi hauria una sèrie d'elements que si succeïen ens posarien la situació molt complicada pel 2023. Efectivament, al llarg del 2022 va haver-hi una pujada notable dels interessos bancaris, unes aprovacions d'augment dels salaris dels treballadors, un clar augment de l'índex dels preus del consum, una despesa enorme en consums energètics, i una sentència desfavorable que ha canviat la manera com es liquida l'Impost de Plusvàlues que en el cas de Sant Feliu ha tingut un impacte d’1,8 M€.

Aquestes dades volen dir que el mes de novembre havíem d'eixugar un dèficit de més de 5 milions d'euros entre els ingressos previstos i les despeses previstes. Poca broma.

Malgrat l'evident dificultat el govern de la ciutat de Sant Feliu vam creure des del primer instant que era millor tenir un pressupost aprovat que no pas un de prorrogat; i que, per tant, és millor tenir un pressupost que no és, segurament, tal com el voldríem, que un pressupost prorrogat.

A causa de la situació incerta del darrer trimestre del 2022, no ha estat gens clar que poguéssim liquidar el pressupost sense risc d'haver de sotmetre'ns a un Pla de Sanejament. Les dades de tancament definitives: Romanent de Tresoreria POSITIU: 738.621,84 €, resultat pressupostari NEGATIU: -219,54 € i estalvi net POSITIU: 86.580,07 € impliquen que no serà necessari adoptar cap mesura. Això ha estat gràcies a les decisions polítiques preses en el darrer tram de l'any, com contenir la despesa i un control absolut de cada factura de cada contracte a generar, i a la feina dels equips d'Intervenció i d'Oficina Econòmica. Per tant, lluny de la desídia, aquest govern reacciona a les adversitats, amb decisions valentes i arriscades, i amb decisions que contribueixen al bon funcionament de l'administració i de la ciutat.

El pressupost aprovat és equilibrat en un import de 49.962.770 el que significa un increment del

5,95% amb relació al pressupost inicial de l'exercici 2022, que en un entorn tan complicat com l'explicitat dona una idea de la dificultat de la seva confecció.                                                                                                                                             

Pel que fa als ingressos: els derivats dels impostos directes, tenen un decrement proper a 1.500.000€ (-6,51%), afegit al decrement del 57,4% de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. També es consolida una tendència a la baixa en les taxes i altres ingressos.

En les transferències corrents, s’ha seguit un criteri de prudència, recollint les previsions d’ingrés en concepte d’atorgament de subvencions finalistes i de transferències corrents que experimenta un increment del 14,54% respecte al 2022, incorporant les subvencions que es reben de forma reiterada, així com la Participació en tributs de l’Estat ja coneguda i que es quantifica en 10.632.700 € el que suposa un increment del 9,62% amb relació a les previsions inicials del 2022.

S’incorpora també un increment del 43,76% respecte al 2022 corresponent a les transferències de la Generalitat de Catalunya, bàsicament derivat del contracte programa (1.025.000 €) i la compensació per la gratuïtat de determinats cursos dels centres 0-3 (600.000 €).

S’incorpora el destí d’1.431.700 € del Programa d’Actuacions de Millora Urbana (PAMMU) de l’AMB per finançar despesa corrent.

Pel que fa a despeses hi ha tres elements clau:  

El primer, l'augment del Capítol 1 derivat de l'increment de retribucions fixats a la LGPE del 2021 suposa pràcticament un 1.000.000 €, el que significa un increment del 5,43% respecte al pressupost inicial de 2022.

El segon la reducció en el Capítol 2 es proposa amb un decrement en relació amb el pressupost inicial de 2022, del 2,57%. Aquest decrement que no és lineal ni homogeni en les diferents partides, ha suposat un esforç considerable per mantenir els serveis bàsics socials minimitzant altres despeses discrecionals.

És aquí a on s'han pres les decisions més doloroses políticament. Per exemple, reduir la despesa en 211.000 € a l'àrea d'alcaldia, comunicació i gerència, 383.663 € de l'Àrea de Govern Obert, els 207.676 € de l'Àrea de Territori. En canvi, a l'Àrea de Drets de la Ciutadania incrementem la despesa en 354.563 €.

Finalment, en l'apartat de les subvencions a entitats, el Capítol 4 de transferències corrents, s'incrementa en un 0,97% amb relació al pressupost inicial de 2022. A escala política s'ha fet una feinada ingent perquè les entitats de la ciutat que reben aportacions, es veiessin poc afectades per la situació actual.

Deia que malgrat el context econòmic incert, la voluntat del govern era poder elaborar uns pressupostos i no prorrogar-los, millor tenir un pressupost no bo del tot, que un pressupost prorrogat, i la prioritat era que els ajustos necessaris no afectessin els serveis socials que presta aquest ajuntament.

Hem d'estar orgulloses de l'increment pressupostari en partides clau com:

  • Serveis socials i promoció econòmica 8,1% respecte al 2022.
  • Habitatge un 6,3%.
  • Educació un 13,3%.
  • Foment de l'ocupació un 37,2%.

Amb l'aprovació d'aquests comptes municipals hem aconseguit quatre objectius polítics importantíssims.

En primer lloc, tenir uns comptes aprovats per l'any 2023. Aquesta prioritat política no sempre ha estat garantida, degut al context que explicava a l'inici. Haver aprovat els comtes ens allunya de la pròrroga que hagués comportat no haver pogut fer inversions clau per la ciutat, o no haver pogut atorgar cap subvenció a cap entitat en tot el 2023.

Tenir uns pressupostos que ens permetran continuar garantint el funcionament normal de la ciutat, i continuar prestant uns serveis de qualitat a tota la ciutadania. La prorroga també posava en qüestió la prestació de molts serveis claus.

Blindar, i augmentar, fins i tot, la despesa social. Malgrat el context totalment a la contra per les hisendes locals, l'Ajuntament de Sant Feliu continuarà prestant ajudes i serveis socials bàsics a la ciutadania més vulnerable, perquè ningú es quedi enrere a la nostra ciutat.

Finalment, malgrat que l'actual context feia presagiar uns ajustos molt severs pel que fa a les aportacions en forma de subvenció a les entitats santfeliuenques, gràcies al disseny de plans d'estalvi energètic hem pogut reduir la despesa en consums energètics i destinar aquests imports a continuar mantenint les subvencions d'un teixit associatiu que és bàsic per la nostra ciutat.

Comentaris

Entrades populars